علل و تعیین‌کننده‌های جریان‌های مهاجرت‌ معکوس در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جمعیت شناسی، دانشگاه پیام نور

2 گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور

چکیده

در سال­های اخیر، نتایج سرشماری­ها ظهور روند جدید مهاجرت داخلی با عنوان مهاجرت معکوس در ایران را نشان می­دهد. جهت شناخت و تحلیل بهتر مهاجران معکوس، 12100 مهاجر معکوس در زمینه تعیین کننده­ها و علل مهاجرت با 23700 مهاجر کلان شهری حاصل از نمونه دو درصد سرشماری 1390 مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته­اند. باتوجه به ویژگی­های طبیعی و زیست-محیطی متفاوت روستاها و نیز وضعیت زیرساختی، اقتصادی، تجاری و سیاسی متفاوت کلان شهرها، مهاجران معکوس وارد شده به نقاط روستایی استان­های مختلف و نیز مهاجران وارد شده به کلان شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، کرج، تبریز، شیراز، اهواز و قم، دلایل اجتماعی و اقتصادی متفاوتی را برای این مهاجرت خود بیان داشته­اند. مهمترین تفاوت دو گروه از مهاجران در علت مهاجرت انجام و پایان خدمت وظیفه است که درصد به دست آمده برای مهاجران معکوس بسیار بیشتر از مهاجران به کلان شهرهاست. نوع شغل مهاجران مهمترین تبیین کننده احتمال وقوع نوع مهاجرت­های مورد مطالعه است. با تمرکز بر این تفاوت­های مبنایی بین مهاجران معکوس و کلان شهری و نیز درون خود مهاجران هریک از این دو نوع مهاجرت، می­توان برنامه­های سیاستی جهت توزیع فضایی مناسب جمعیت در مناطق روستایی و کلان شهرهای کشور ارایه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causes and Determinants of Reverse Migration Flows in Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Ghasemi-Ardahaee 1
  • Reza Noubakht 2
1 Assistant Professor in Demography, Payame Noor University
2 Department of Social Sciences, Payame Noor University
چکیده [English]

The result of censuses show emergence of new current of internal migration with the form of reverse migration. For recognition and better analysis of reverse migration, 12100 reverse migrants in relation to determinants and causes of migration with 23700 metropolis migrants taken from two percent sample of 1390 census have been studied comparatively. Due to the different nature and bio-environmental features of the rural areas and different infrastructure, economic, commercial and political situations of metropolis the reverse migrants who entered rural areas of various states and migrants who entered metropolis (Tehran, Mashhad, Isfahan, Karaj, Tabriz, Shiraz, Ahvaz and Ghom) have diverse social and economic reasons for their migration. The most difference between the two groups of migrants is due to immigration caused by military service that the percentage for reverse immigrants is much higher than that of immigrants to metropolises. The kind of immigrant job is the most important explanation of probability of occurrence of the type of immigration in this study. Focusing on basic differences of reverse migrants and metropolis migrants and also within each of these migrants, we can propose policies for reasonable spatial distribution of population in rural and metropolitan areas in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reverse Migration
  • Urban-rural Migrants
  • Metropolises
  • Causes of Migration
  • Migrants’ employment
-      راغفر، حسین و علی ­قاسمی ­اردهایی (1388). "علل مهاجرت و ویژگی‌‌های جمعیّتی- اقتصادی مهاجران بین ­‌شهرستانی: بررسی تطبیقی مهاجران شهر به­ روستا و روستا ­به­ شهر ایران طیّ دهه‌­ی85- 1375"، نامه انجمن­ جمعیّت‌‌شناسی ایران، سال چهارم، شماره8، صص 61-39.
-      ربانی، رسول؛ زهرا طاهری و زهرا روستا (1390). "بررسی علل انگیزه های مهاجرت معکوس و تاثیر آن بر توسعه اجتماعی– اقتصادی (مطالعه موردی مهاجران روستانشین شهرهای تنکابن و رامسر)"، پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال دوم، شماره5، صص 108-83.
-      روشن سنگاچین، داود؛ صمد اصغری؛  سعیدرضا قدرت و شراره رخشان (1392). "سنجش توسعه­یافتگی استان­ها باتوجه به برخی از شاخص­های ترکیبی حاصل از نتایج دو سرشماری 1385 و 1390"، مقاله ارایه شده در پنجمین همایش آمار رسمی ایران: تحلیل یافته­های سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 5 و 6 آذر ماه 1392.
-      غفاری، فرهاد؛ هاشم نیکومرام و ثنا کنعانی مقدم (1391). "شناسایی و ارزیابی متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر مهاجرت معکوس مطالعه موردی کلان شهر تهران"، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، سال چهارم، شماره9، صص 69-57.
-      قاسمی­اردهایی، علی و ولی­اله رستمعلی­زاده (1391). "اثرات وام مسکن روستایی در تغییرات زندگی روستایی"، مسکن و محیط روستا، شماره­ 139، صص 84-67.
-      مرکز آمار ایران، 1390، داده­های  خام 2 % سرشماری نفوس و مسکن 1390، سایت مرکز آمار ایران.
-      مرکز آمار ایران، سرشماری­های نفوس و مسکن 1365، 1375، 1385 و 1390.
-      معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (1392). قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
-      Adewale, J. (2005). "Socio-economic factors associated with urban-rural migration in Nigeria: a case study of Oyo state", Nigeria, Hum.Ecol, 17(1): 13-16.
-      Brown, D., and E. Wardwell (1981). New directions in Urban-Rural Migration: the population turnaround in rural America, Academic Press.
-      Bures, R. (1997). "Migration and the life course: is there a retirement transition?", International Journal of Population Geography, 3: 109-119.
-      Champion. A. (1989). Counterurbanisation –the changing pace and nature of population Deconcentration, London: Edward Press.
-      Champion.T. (2001). "The continuing urban-rural population movement in Britain: trends, patterns, significance", Space, Population, 1(2): 37-51.
-      Commbes, M., R. Longa and S. Raybould (1989). "Counterurbanisation in Britain and Italy: a comparative critique of the concept, causation and evidence", Progress in planning, 32:70-92.  
-      Dahms, F., and J. McComb (1999). "Counter urbanization, interaction and functional change in a rural amenity area-a Canadian example", Rural Studies, 15(2): 129-146.
-      Ferry, W. (1989). "United States: counter urbanization and metropolis depopulation", Counter Urbanization, the Changing Pace and Nature of Population Deconcentration, Champion AG, London: Edward Press.
-      Geyer, H. (1996). "Expanding the theoretical foundation of differential urbanization", Social Geography, 87: 44-59.
-      Geyer, H., and T. Kontuly (1996). Differential urbanization: integrating spatial models, London: Edward Press.
-      Gordon, P. (1979). "Dconcenteration without a clean break", Environment and Planning, 11: 281-290.
-      Halliday, J., and M. Commbes (1995). "In search of counter urbanization: some evidence from Devon on the relationship between patterns of migration and motivation", Rural Studies, 11(4): 433-446.
-      Illeris, S. (1990). "Counter-urbanization revisited: the new map of population distribution in central & north-western Europe", North Geographic, 44: 39-52.
-      Laoire, C. (2007). "The green grass of home? Return migration to rural Ireland", Rural Studies, 23: 332-344.
-      Lewis, G. (1998). Rural migration and demographic change in Ilbery, Geography of rural change, London: Longman.
-      Lewis, G. (2000). "Changing places in a rural world: the population turnaround in perspective", Geography, 85(2): 157-165.
-      Marr.W., and F. Millerd (2004). "Migration of elderly household in Canada, 1991-1996: determinants and differences population", Space and Place, 10: 435-454.
-      Mosley, M. (1984). "The revival of rural area in advanced economies: A review of some causes and consequences", Geoforum, 15: 447-456.
-      Robert, S., and W. Randolph (1983). "Beyond decentralization: the evolution of population distribution In England and Wales", Geoform, 14(1):75-102.
-      Shumway, J., and S. Otterstrom (2001). "Spatial patterns of migration and income change in the mountain west: the dominance of service-based, amenity-rich countries", The Professional Geographer, 53(4): 492-502.
-      Stockdale, A. (2006). "The role of a retirement transition in the repopulation of rural areas", Population, Space and place, 12: 1-13.
-      Stockdale, A., A. Findlay, and D. Short (2000). "The repopulation of rural Scotland: opportunity and threat", Rural Studies, 16: 243-257.
- Walford, N. (2004). "Searching for a residential resting place: population in-migration and circulation in Mid-Wales", Population, Space and Place, 10: 311-329