چرا پزشکان مهاجرت می‌کنند؟ دیدگاه و تجربیات دانشجویان پزشکی دوره کارورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پزشک و دکتری جامعه‌شناسی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران، ایران

چکیده

یکی از ضروری‌ترین منابع هر نظام سلامت، سرمایه انسانی آن است و مهاجرت پزشکان به خارج به معنی از دست رفتن سرمایه انسانی است. هدف این مطالعه، تبیین پدیده مهاجرت پزشکان براساس دیدگاه‌ها و تجربیات دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است. این مطالعة کیفی به روش تحلیل محتوا اجرا شد. جامعه آماری مطالعه شامل دانشجویان پزشکی دوره کارورزی (اینترنی) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1400 بود. نمونه‌گیری، به روش دردسترس و تعداد نمونه به شیوه اشباع نظری 15 نفر بود. جهت گردآوری داده‌ها از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده و برای تحلیل داده‌ها، روش تحلیل محتوا به کار برده شد. بعد از کدگذاری، دسته‌بندی کدها صورت گرفت و به‌ترتیب مفاهیم، زیر‌طبقات و نهایتاً طبقات استخراج شدند. عوامل گرایش به مهاجرت دانشجویان پزشکی در 8 طبقه اصلی و 24 زیرطبقه شناسایی شدند. 8 طبقه اصلی شامل وضعیت آموزش پزشکی، شرایط شغلی، تنزل جایگاه اجتماعی پزشکان، فقدان تعادل کار/زندگی، بی‌انگیزه شدن، تأثیرپذیری از دیگران، مقایسه وضعیت با کشورهای مقصد و شرایط اقتصادی-اجتماعی کشور بود. براساس یافته‌های مطالعه، عوامل متعددی در گرایش به مهاجرت پزشکان دخالت دارند که برای کند کردن روند مهاجرت لازم است به همه آن‌ها توجه شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Why Do Physicians Migrate? Views and Experiences of Medical Interns

نویسنده [English]

  • Simin Kazemi
MD, PhD in Sociology, Social Determinant of Health Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most essential resources of any health system is its human capital, and emigration of physicians means the loss of human capital. The aim of the study is to explain the phenomenon of emigration of physicians based on the perspective and experiences of the medical interns of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2021. The participants were selected using purposive sampling and the sample size was determined based on the theoretical saturation. The data were collected through semi-structured interviews with a total of 15 medical students who participated in the study. The data from the interviews were transcribed and analyzed using a content analysis method to extract related categories and subcategories. Based on the data analysis, 24 subcategories and 8 main categories including status of medical education, working status of physicians, degradation of social status of physicians, lack of work / life balance, lack of motivation, being influenced by others, socio-economic conditions of the country and comparison of their status with destination countries were identified. Based on the findings of this study, there are several factors involved in the tendency of physicians to emigrate, all of which need to be considered in order to slow down the migration process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Migration
  • Physicians
  • Medical students
  • Medical brain drain
  • Health system
اکبری‌جور، حمید؛ خلج، علی و سویل بنای‌رازی (1397). بررسی وضعیت مهاجرت دانش آموختگان داروسازی به خارج از کشور. نشریه فرهنگستان علوم پزشکی، سال 2، شماره 2: 232-247.
ریتزر، جورج (1389). نظریه جامعهشناسی در دوران معاصر، (ترجمه محسن ثلاثی)، تهران: علمی
ظفرقندی، محمدرضا، در خواست مهاجرت بیش از 3000 پزشک در یک سال گذشته. شرق، اول شهریور 1400، شماره 4077، در دسترس از https://sharghdaily.com/fa/main/print/296894
عبدالهی کاریزنو، مهدی و موسوی نژاد، محمد حسین و محمد فریدونی (1398). بررسی میزان و علل تمایل دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به مهاجرت به خارج از کشور، سیزدهمین کنگره‌ی پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور، بیرجند.
کرایب، یان (1391). نظریه اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس، (ترجمه عباس مخبر)، تهران: آگه
گیدنز، آنتونی (1386). جامعه شناسی، (ترجمه حسن چاوشیان)، تهران: نشر نی
نوری حکمت، سمیه؛ ملکی، محمدرضا؛ برادران عطار مقدم، علیرضا و رضا دهنویه (1388). عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران، گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، دوره 6، شماره 2، 181-184.
ودادهیر، ابوعلی و سمیه اشراقی (1398). گرایش به مهاجرت به خارج در جامعه پزشکی ایران: مطالعه کیفی، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، دوره 25، شماره 2. صص 23-42.
Adovor, E. Czaika, M. Docquier, F. Moullan, Y (2021). “Medical brain drain: How many, where and why?” Journal of Health Economics; 76: 1-16.
Afzal, S. Masroor, I. Shafqat, G (2012). “Migration of Health Workers: A Challenge for Health Care System”, Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan, 2012; 22 (9): 586-587.
Almeida, G (2019).” Health Workers Perception and Migration in the Caribbean Region”, Department of Health System and Services (HSS), Pan American Health Organization/ Regional Office of the World Health Organization.
Apostu, S-A. Vasile, V. Chivu, R (2020).”‌ The Analysis of Push Factors in Case of Physicians Migration from Romania”. LUMEN Proceedings.‌ 14, 467-482. https://doi.org/10.18662/lumproc/ibmage2020/34.
Asadi, H. Ahmadi, B, Nejat, S. Sari, AA. Garavand, A. Almasian Kia, A. Hasoumi, M (2018). “Factors influencing the migration of Iranian healthcare professionals: A qualitative study.” PLOS ONE 13(6): https://doi.org/10.1371/journal.pone.0199613
de Haas Hein (2021). “A theory of migration: the aspirations-capabilities framework.”‌ Comparative Migration Studies 9(8), https://doi.org/10.1186/s40878-020-00210-4.
Dubas-Jakóbczyk, K. Domagała, A. Kiedik, D. Peña-Sánchez, JN (2019). “Exploring Satisfaction and Migration Intentions of Physicians in Three University Hospitals in Poland.”‌ International Journal of Environmental Research and Public Health 17(1):43. https://doi.org/10.3390/ijerph17010043
Hajian, S. Yazdani, S. Jadidfard, MP. Khoshnevisan, MH (2020). “Factors influencing the migration intention of health professionals in low- and- middle income countries: Critical review with a theoretical model.” Journal of Contemporary Medical Sciences 6(6), 256–261. https://doi.org/10.22317/jcms.v6i6.897
Moullan, Y and Y. Bourgueil (2014). “The International Migration of Doctors: Impacts and Political Implications.” Questions d’économie de la santé, 203: 1-7.
Otubu, M (2008). “Physician Migration from Nigeria: A Look at the Influential Factors and Suggested Policy Options.” Master's Paper submitted to the faculty of The University of North Carolina at Chapel Hill . https://doi.org/10.17615/g8y0-p237
Parra-Giordano, D and P. Soto-Malabrigo (2020). “Attraction and expulsion factors that affect physician migration.” The Pedro Aguirre Cerda case study. Univ. Salud‌ 22 (2): 127-136.‌ https://doi.org/10.22267/rus.202202.184.
Ronaghy, H and A. Shajari (2013). “The Islamic Revolution of Iran and Migration of Physicians to the United States.” Archives of Iranian Medicine 16(10): 590 – 593.
Schumann, M. Maaz, A. Peters, H (2019). “Doctors on the move: a qualitative study on the driving factors in a group of Egyptian physicians migrating to Germany.” Global Health. 7;15(1). https://doi.org/10.1186/s12992-018-0434-x.
Sheikh, A.  Naqvi, SHA. Sheikh, K. Naqvi, SHS.  Bandukda, MY (2012). “Physician migration at its roots: a study on the factors contributing towards a career choice abroad among students at a medical school in Pakistan.” Global Health 8, 43. https://doi.org/10.1186/1744-8603-8-43
Stjernström, O (2004). “Theory and migration. Towards a framework of migration and human actions.” Cybergeo: European Journal of Geography 254. https://doi.org/10.4000/cybergeo.3827
Wolfel, R (2002). “Migration in the New World Order: Structuration Theory and its contribution to Explanations of Migration,” Department of Geography, Southern Illinois University Edwardsville.
Zehnati, A (2021). “The Emigration of Algerian Doctors: A Normal Phenomenon or a Real Exodus?” International Development Policy,‌ 13 (1). https://doi.org/10.4000/poldev.3428‌