تحلیل داده‌بنیاد چالش‌های تامین اجتماعی گروه‌های جمعیتی مهاجران ساکن در تهران (مورد مطالعه: اتباع مراجعه‌کننده به اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشیار جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی چالش‌های فراروی مهاجرین و اتباع در حوزه تامین اجتماعی در تهران انجام ‌گرفته است.
روش تحقیق کیفی و جامعه مورد مطالعه تعدادی از اتباع مراجعه‌کننده به اداره کل غرب تهران بزرگ بودند. افراد نمونه به شیوة «هدفمند» و «نظری» انتخاب شدند که بعد از مصاحبه با 50 نفر از آنها اشباع نظری حاصل شد.با تحلیل و تجزیه داده‌ها، 425 کد اولیه، 78 مقوله فرعی و 14 مقوله اصلی استخراج شد. پدیدة محوری «فقر دانشی از قوانین و خدمات» است. شرایط علی حاکم بر پدیده محوری(( سلب امتیازات حقوق کارگری ، سستی منزلت شغلی و ابهام در وضعیت ماندگاری» هستند. زمینه‌های موجود نیز «ناهمسانی در ارائه خدمات بیمه‌ای، ضعف تمکن مالی مهاجرین و سختگیری قوانین مهاجرتی» هستند که تحت تاثیر شرایط مداخله‌گرِ «ضعف عملکرد تامین اجتماعی، حس فرودستی و خودپنداره منفی تبعه‌بودن » پدیده محوری را متاثر می‌سازند. راهبردهای اتخاذشده از سوی اتباع، «ارتباطات و کنش‌های هم‌ارز و سیاست امنیت بقاء» هستند.
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که توجه به عملکرد سازمان‌های ذیربط در جهت رفع تبعیض نسبت به مهاجرین و ارائه بسته‌های دانشی به منظور ارتقای آگاهی آنها از حقوق و مقررات تامین اجتماعی می‌تواند بخشی از چالش‌های آنها را رفع کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Grounded Theory on social security challenges of immigrants living in Tehran (Case study: Citizens of foreign countries visiting the Bureau of Social Security of West of Great Tehran)

نویسندگان [English]

 • Mehdi Bayat 1
 • Hosein Aghajani-Mersa 2
 • Zahra Hazrati- Sowme'eh 2
1 PhD Candidate in Sociology, Islamic Azad University, Science and Research Branch,
2 Associate Professor of Sociology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

Immigrants face social security challenges after entering Iran. The purpose of this study is to investigate the challenges of immigrants and citizens of foreign countries regarding social security. The research method was qualitative and the study population were citizens of foreign countries visiting the Bureau of Social Security of West of Greater Tehran. The research sample was selected by "purposeful" and "theoretical" methods and the theoretical saturation was obtained after interviewing 50 persons. The data analysis resulted in extracting 425 primary codes, 78 sub-categories and 14 main categories. The central phenomenon is the "poverty of knowledge about laws and services." The causal conditions governing the central phenomenon are "deprivation of labor rights, weakness of job status and ambiguity in the status quo." The existing areas include "heterogeneity in the provision of insurance services, weak financial means of immigrants and tightening of immigration law”, which influence the central phenomenon through the intervening conditions of “poor performance of social security, sense of inferiority and negative self-concept about citizenship”. The strategies adopted by citizens of foreign countries are “equivalent communications and actions and the policy of survival security”. The results show that paying attention to the performance of the relevant organizations in eliminating discrimination against immigrants and providing knowledge packages to raise their awareness of social security rights and regulations can solve some of their challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Security
 • Knowledge Poverty
 • Inequality in Services
 • Citizenship rights
 • Weakness of Job Dignity
 • ارشات، ویم­فون؛ مایکل اپیلکا و بریگیت فوافینگر (1396)، فرهنگ و دولت رفاه، (ترجمه ابوذر قاسمی­نژاد)، تهران: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
 • آزادی، پورجعفر (1398)، سازمان بین­المللی کار، تهران، انتشارات مجد. (جلد سوم)، صص 27
 • براتی، جعفر؛ احمد خسروی و حسن شعبانی­نژاد (1399)، «حق دسترسی کارگران مهاجر به حمایت­های تأمین اجتماعی به موجب اسناد بین­الملل و موافقت­نامه­های دوجانبة کار»، تامین اجتماعی، سال 15، شماره دوم، صص 153-133.
 • جمشیدی‌ها، غلامرضا و موسی عنبری (1383). تعلقات اجتماعی و اثرات آن بر بازگشت مهاجرین افغانی، نامه علوم اجتماعی، دوره 11، شماره 3، (پیاپی 23)، صص 43-68.
 • خبر آنلاین، اخبار اقتصادی ایران و جهان، 22 دیماه99،
 • زاهدی، جاوید، احمد پوراحمد و کرامت اله زیاری (1393)، سنجش کیفیت زندگی شهری مهاجران افغان مقیم ایران با رویکرد ذهنی، پژوهش‌های جغرافیایی برنامه‌ریزی شهری، دوره 2، شماره 1، صص 15-1.
 • شمس آبادی، زهره (1396) مسائل حقوق بیمه اجتماعی اتباع بیگانه در ایران، چهارمین کنفرانس جهانی پژوهشهای نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه شیراز، مرکز همایش‌های واحد پردیس بین‌الملل، 28 اردیبهشت 1396.
 • شیانی، ملیحه (1381)، شهروندی و رفاه اجتماعی، رفاه اجتماعی، دوره 1، شماره 4، صص 9-24.
 • علیخانی، مریم (1393) حق اشتغال و حقوق کار مهاجرین خارجی در ایران و اسناد بین‌الملل، مطالعات امنیت اجتماعی، شماره53، صص: 16-18
 • قاسمی آشوب، احمدعلی (1396) نگاهی به جایگاه بیگانگان در حقوق بین الملل، مجله حقوقی بین الملل، شماره 31، ص 17-21.
 • محبوبی­شریعت­پناهی، نسیم­السادات؛ عبدالرضا رکن­الدین­افتخاری، محمد فرجیها، لیلا فلاحتی (1398)، «تحلیل محتوایی حقوق شهروندی اجتماعی زنان در برنامه­های پنج سالة توسعة اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، پژوهش‌نامه زنان، سال دهم، شماره دوم، صص 143-171.
 • مهربانی، حسین (1397) تشریح شرایط بیمه اتباع خارجی در ایران، در مجموعه مقالات کنگره بین المللی حقوق، وب‌سایت آریا نوین.
 • نیکوئی، مجید (1391)، «رویکردی انتقادی به حقوق بشر بین­الملل در پرتو نظریه عدالت جهانی جان رالز»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 79. صص 153-125
 • وزارت کشور (1398) گزارش اجتماعی اتباع و مهاجرین، تهران: دفتر مطالعات اجتماعی
 • Banks, J. A. (2008). Diversity, Group Identity, and Citizenship Education in a Global Age. Educational Researcher, 37(3), 129–139. https://doi.org/10.3102/0013189X08317501
 • Brown, A. and A. Kristiansen (2013), Urban Policies and the Right to the City: Rights, responsibilities and citizenship, UNESCO and UN-Habitate: MOST-2 Policy Paper Series.
 • Carney, Terry & Boucher, Anna (2010), Social Security and Immigration: An Agenda for Future Research. Social Science Research, Online available at:

http://ssrn.com/abstract=153:1973.

 • Oldfield, A. (1990). Citizenship and Community: Civic Republicanism and the Modern World. London: Routledge.
 • Rawls, J. (2001a), Law of Peoples, Cambridge, Harvard University Press.
 • Rawls, J. (2001b), Justice as Fairness: A Restatement, Harvard: Harvard University Press.
 • Turner B.S. (2000), Islam, Civil Society and Citizenship: Reflection on the Sociology of Citizenship and Islamic Studies, In N.A. Butenschon, U. Davis and M. Hasasian, Citizenship and the State in the Middle East: Approaches and Applications, (pp: 28-48), New York: Syracuse University Press.
 • UNHCR (2003) Afghanistan Refugees Return to Uncertain Future. Internet news, Jun2003