سیر تکاملی جمعیت‌شناسی از ابتدا تا ظهور مدل‌سازی عامل محور

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استاد گروه جمعیت شناسی، دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

امروزه کاربرد مدل‌سازی عامل محور به منظور تجزیه و تحلیل مسائل جمعیتی مورد توجه جمعیت‌شناسان قرار گرفته  و جایگاه جمعیت­شناسی در شناخت عمیقتر روندهای جمعیتی را ارتقاء بخشیده است . هدف از مقاله حاضر، بررسی سیر تکاملی جمعیت­شناسی از ابتدا تا پیدایش و استفاده از مدل‌سازی عامل محور در مطالعات جمعیتی است. با مرور ادبیات موضوع، عدم توانایی پارادایم­های جمعیتی در برقراری ارتباط بین سطوح خرد و کلان به عنوان یک محدودیت در تحلیل مسائل پیچیده جمعیتی روشن می­شود. امروزه با توجه به توسعه ریاضیات و تولید نرم‌افزارها و پردازنده­های قوی، مدل‌سازی عامل محور در بین جمعیت­شناسان اهمیت ویژه­ای دارد. سیاست‌گذاری مبتنی بر مدل‌سازی عامل محور به عنوان یک راهکار کارآمد با قابلیت تحلیل روابط بین سطح خرد و سطح کلان، احتمال تحقق اهداف دنبال شده به‌وسیله سیاست­گذاریهای کلان را افزایش می­دهد. این مقاله، با مرور سیر تکاملی پارادایم­های مختلف و بیان ضرورت بهره­گیری از رویکرد مدل‌سازی عامل محور در فرآیند تحلیل مسائل جمعیت­شناسی، جایگاه مدل‌سازی عامل محور به همراه نقاط قوت وضعف آن در مقایسه با سایر پارادایم‌ها را بررسی و معرفی می‌کند. در پایان پیشنهاداتی برای استفاده از مدل‌سازی عامل محور در تحلیل مسائل جمعیتی ایران ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evolutionary path of demography from the beginning to the emergence of agent-based modeling

نویسندگان [English]

 • Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi 1
 • Nasibeh Esmaeili 2
1 Professor, Department of Demography, University of Tehran
2
چکیده [English]

Application of the agent-based modeling in analyzing population issues has attracted the attention of demographers, and the status of demography in deeper understanding of population trends has been improved. The aim of this paper is to review the evolutionary path of demography from the beginning to the emergence and usage of the agent-based modeling in population studies. The literature review revealed the inability of demographic paradigms in connecting the micro and macro levels as one of the main limitations in the analysis of complicated demographic issues. Today, the agent-based modeling is of particular importance among demographers due to development of mathematics and production of powerful software and processors. Policy making based on the agent-based modeling is an efficient approach with the ability to analyze the micro- and macro-level relationships, increaseing the likelihood of achieving the goals pursued by macro policies. By reviewing the evolution of different paradigms and expressing the need to use the agent-based modeling approach in the process of demographic analysis, this article reviews and introduces the position of the agent-based modeling with its strengths and weaknesses in comparison with other paradigms. Finally, some suggestions for using the agent-based modeling in the analysis of Iran's demographic issues are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Agent-based modeling
 • paradigm
 • policy-making
 • micro levels
 • macro levels
 • آذر، عادل و آرش صادقی .(1391)، " مدل‌سازی عامل بنیان رویکردی جدید در مسائل پیچیده اخلاقی"، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال هفتم، شماره یک ، صص: 16-6.
 • آذر­، عادل، سارنج، علیرضا، صادقی مقدم، علی اصغر، رجب زاده ، علی و هاشم معزز. (1397)، " مدل‌سازی عامل‌گرای رفتار سهامداران در بازار سرمایه ایران" ، فصلنامه تحقیقات مالی، دوره 20، شماره دوم، صص: 150-130.
 • آذر فر، امیر، آذر، عادل و سیده زهرا کلانتری .(1396)، " شبیه سازی تغییرات جمعیتی ایران با استفاده از مدل پایه عامل بنیان" دوفصلنامه مطالعات جمعیتی، دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صص: 38-7.
 • اصغر پور ماسوله، احمد رضا و سیده سمانه امیری .(1393)، "مدل‌سازی عامل محور" دومین کنفرانس علوم اجتماعی و جامعه شناسی، 25 دی1393.
 • امیر کافی، مهدی.(1385). " اهمیت و منطق مدل‌های چندسطحی در علوم اجتماعی " جامعه‌شناسی ایران، شماره 4،صص: 38-7.
 • روشنی، سعید.­ (1397). " کاربرد مدل‌سازی در تحلیل سیستم‌های پیجیده اجتماعی: روش‌شناسی تحلیل سیستم‌های نوآوری سیاستنامه علمی و فنآوری ، دوره 8، شماره 2،صص 70-59.
 • منصوری، سعیده، آذر ، عادل، دیواندری، علی و رسول رمضانیان. (1396). "شبیه‌سازی عامل بینان زنجیره تامین خدمت بانکداری بر مبنای منطق خدمت غلبه خدمت " مدیریت بازرگانی، دوره 9، شماره 3 ، صص: 688-661.
 • Ahlburg, D. A. (1995). "Simple versus complex models: Evaluation, accuracy and combining." Mathematical Population Studies, 5(3): 281–290.
 • Alho, J. M. and B,D. Spencer (2005), Statistical Demography and Forecasting. Berlin–Heidelberg. Springer.
 • Bijak, J. Courgeau,D. Silverman, and R,Franck .(2014). "Quantifying paradigm change in demography." Demographic Research, (30) : 912-923.
 • Billari, F. Fent ,T. Prskawetz , A, and Scheffran, J.(2007)." The Wedding-Ring An agent-based marriage Model based on social interaction." Demographic Reserch, (17): 59-82.
 • Billari, F,and Prskawetz, A. (2003). Agent-based computational demography: Using simulation to improve our understanding of demographic behaviour", Heidelberg: Physica Verlag.
 • Billari, F. (2004). "Becoming an Adult in Europe: A Macro(/Micro)-Demographic Perspective." Demographic Reserched, 3(2): 15-44.
 • Billari, F.(2015). "Integrating macro- and micro-level approaches in the explanation of population change." Population Studies, (69) :11-20.
 • Billari, F.,and Prskawetz , A.(2005)." Studying population dynamics from the bottom-up: the crucial role of agent-based computational demography." MIMEO: 1-13.
 • Billari, F; Fent,T; Prskawetz ,A .and Scheffran, J.(2006). Agent –based Computational Modelling Applications in Demography, Application in Demography, Social, Economic and Environment sciences-Physican –ver lag, A Springer Company.  
 • Bonabeau, E. (2001). "Agent based modeling: Methods and techniques for simulating human system." National Academy of Science,99(3): 7280-7287.
 • Borshchev, (2013).The big book of simulation modeling: multimethod modelling with AnyLogic, North America.
 • Burch, T. (2002)." Data, Models, Theory and Reality: The Structure of Demographic Knowledge." Demographic Research, 9(11): 21-35.
 • Burch, T. (2003)." Demography in a new key: a theory of population theory." Demographic Research, 9(11): 263–284.
 • Burch, T. (2018). Model-Based Demography: Springer Open.
 • Chattoe, E. (2003). The role of agent-based models in demographic explanation: Springer Press.
 • Choate, A,. P, Groth,. T, Hamilton,. C, Jemison,. N, Pavlenko,. M, Riley-Gilbert,. D, Spindler, and F, Sussman,(2015). Towards Scenarios of U.S. Demographic Change: Workshop Report. US Environmental Protection Agency, Washington DC. http://www.globalchange.gov/sites/globalchange/files/USGCRP_Workshop_Report- Towards_Scenarios_of_US_Demographic_Change.pdf
 • Clark, S, Birkin, M, Heppenstall, A,.and Rees ,P. (2017)." Using 2011 Census data to estimate future elderly heath care demand". In: Stillwell J and Duke-Williams O (eds) The Routledge Handbook of Census Resources, Methods and Applications: Unlocking the UK 2011 Census. London: Routledge, 1-20.
 • Coleman, J. S. (1986)." Social theory, social research, and a theory of action." American Journal of Sociology, 91(6):1309–1335.
 • Coleman, J. S. (1990). Foundations of Social Theory. Cambridge: MA: Harvard University Press.
 • Courgeau, D., Bijak, J., Franck, R.and Silverman, E. (2014)." Are the four Baconian idols still alive in demography." Revue Quetelet/Quetelet Journal, 2(2): 31–59.
 • Courgeau, D., Bijak, J., Franck, R.and Silverman, E. (2017). Model-based demography: Towards a research agenda. In A, Grow and Van Bavel, J (Eds.), Agent-based modelling and population studies (Springer series on demographic methods and population analysis, 29–51.
 • Courgeau, D. and Lelièvre, E. (1992). Event history analysis in demography: Oxford: Clarendon Press.
 • Courgeau, D. (2007). Multilevel synthesis: From the group to the individual: Dordrecht, Springer.
 • Courgeau, D. (2012). Probability and social science: Methodological relationships between the two approaches Methodos series: Dordrecht: Springer.
 • Demeny, P. (2015)." Sub-replacement fertility in national populations: Can it be raised?." Population Studies, 69(1): 77-85.
 • Epstein, J.M . and Axtell, R. (1996). Growingn Artifical Societes, Social Sciences from the Bottom Up, Brooking Institution press Washington, C, The MIT Press.
 • Epstein, J.M. )2006(. Generative Social Science. Studies in Agent-Based Computational Modeling: Princeton, Princeton University Press.
 • Gilbert, N,. and Conte, R. (1994), Simulation Societies: The computer simulation of social life: The Mit Press.
 • Gilbert,N ,.and Troitzsch, K.G. (2005), Simulation for the social Scientist: 2nd Open University Press, Maidenhead.
 • Gilbert,N. (2008), Agent –Based Models: Saga publications, London.
 • Goldstein, H. (1987). Multilevel models in educational and social research, London: Arnold.
 • Hajnal, J. (1955). "The prospects for population forecasts." Journal of the American Statistical Association, 50(270): 309–322.
 • Hedström, P. and Swedberg, R.(1988). "Social mechanisms". Acta Sociologica, 39(3): 281-308.
 • Hox, J. (2010). Multilevel analysis: Techniques and applications: 2nd, Lawrence Erlbaum Associates Publisher London.
 • Jurafsky, D.,and Martin, J. H. (2000) Speech and Language Processing, An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics and Speech Recognition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 • Keyfitz, N. (1981). "The limits of population forecasting". Population and Development Review, 7(4), 579–593.
 • Kreager, P(2009). "Darwin and Lotka: two concepts of population." Demographic Research ,21(16): 469–502.
 • Kreager, P. (1988). "New light on Graunt." Population Studies,42(1): 129–140.
 • Kreager, P. (2008). "Aristotle and open population thinking." Population and Development Review, 34 (4): 599–629.
 • Kreager, P.(2015)."Population theory—A long view." Population Studies, (69): 29-37.
 • Lee, R. (2001). "Demography Abandons Its Core." Berkeley, CA.

http://www.demog.berkeley.edu/~rlee/papers/FormalDemog.pdf.

 • Lutz, W. (2012). "Demographic Metabolism: A predictive theory of socio-economic change." Population and Development Review, 38 (Supplement): 283-301.
 • Molnar, P. (1996)." A microsimulation tool for social forces", U. Mueller. In K. G. Troitzsch Conference paper.
 • Orrell, D. (2007). The future of everything: The science of prediction. New York: Thunders Mouth Press.
 • Petri,Y.(2012)". Micro and Macro mechanisms", In The Oxford Hand book of philosophy of the Social Sciences. Oxford University Press, New York: 21-45.
 • Rahmandad, H. & Sterman, J. (2004). "Heterogeneity and network structure in the dynamics of di_usion: comparing agent-based and differential equation models." Cambridge (Massachussets), Massachussets Institute of Technology, 31 p. (MIT Sloan Working Paper 4512-04).
 • Russel, S.J.,and Norvey, P.(1995). Artifical intelligence- A modern approach: New Jerssy, Prentice Hall.
 • Scott, A. (2001). A computing strategy for SAGE: 1. Model options and constraints. Technical Note 2, London, ESRC-Sage Research Group.
 • Silverman, E .and., Bryden, J. (2007)." From artificial societies to new social science theory". Advances in Artificial Life. 9th European Conference - Lisbon, Portugal.
 • Silverman, E., Bijak, J .,Hilton, J,.Cao ,V.and Noble, J.(2013). "When demography met social simulation: a tale of two modelling approaches." Journal of Artificial Societies and Social Simulation ,16(4): 1-17.
 • Silverman, E. (2018). Methodological Investigations in Agent-Based Modelling, With applications for the Social Sciences, Springer Open, Social and Public Health, Sciences Unit University of Glasgow Glasgow, UK.
 • Silverman, E., Bijak, J., and Noble, J. (2011)." Feeding the beast: Can computational demographic models free us from the tyranny of data?" Institute for Complex Systems Simulation Centre for Population Change School of Social Sciences University of Southampton, MIT Press, :747-754.
 • Smith, H. L. (2003). "Some thoughts on causation as it relates to demography and population studies." Population and Development Review, 29(3): 459–469.
 • Smith, S. K. (1997)." Further thoughts on simplicity and complexity in population projection models." International Journal of Forecasting, 13 (4): 557–565.
 • Squazzoni, F. (2008),The micro-macro link in social simulation ,Sociologica, 1(2):1-26.
 • Squazzoni, F.(2010),"The impact of agent based models in the social sciences after 15 years of incursions". History of Economic Ideas,18 (2):197-233.
 • Squazzoni, F.(2012). Agent-Based Computational Sociology: University of Brescia, Italy, A John Wiley & Sons, Ltd, Publication.
 • Squazzoni, F., and Boero, (2005)," Does Empirical Embeddedness Matter? Methodological Issues on Agent-Based Models for Analytical Social Science", Artificial Societies and Social Simulation. 8(4):103-133.
 • Squazzoni, F.,and Boero, (2010), "Complexity-friendly policy modelling", Inovation in Complex Social Systems, (49):290-300.
 • Taylor, S.J.E., and Simon. JE. (2014). Agent-based Modeling and Simulation, The OR Essentials series Series Standing Order, Brunel University, UK.
 • Weise, G .(1999). Multi agent System: A Modern Approach to Distributed Modern Approach to Artifical Intelligence, The MIT University.
 • Wilensky, U.,and William, R. (2016). "An Introduction to Agent-Based Modeling Modeling Natural, Social, and Engineered Complex Systems with NetLogo." The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England on Review, 31 (1): 77–124.
 • Willekens, F. (2005)." Biographic forecasting: Bridging the micro–macro gap in population forecasting." New Zealand Population Review, 31 (1):77–124.
 • Wooldridge, M. ,and Jeninge N.R (1995)."Intelligent Agent: Theory and Practice." Journal of the Knowledge Engineerings Rewiew, 10 (2): 115-152.
 • Xie, Y. (2000)."Demography: past, present, and future." Journal of the American Statistical Association ,95(450): 670–673.
 • Yang, Z. (2016), "An Agent-Based Dynamic Model of Politics, Fertility and Economic." Journal of Systemics Cybernetics and Informatics, (4): 99-103.