کلیدواژه‌ها = امید زندگی
نقش تغییرات سن و علت مرگ در افزایش امید زندگی در ایران در دهه اخیر

دوره 12، شماره 24، اسفند 1396، صفحه 109-134

محمد ساسانی پور؛ مجید کوششی؛ عباس عسکری ندوشن؛ اردشیر خسروی


تأثیر میزان زاد و ولد بررشد اقتصادی ایران با استفاده از رگرسیون فازی

دوره 12، شماره 23، تیر 1396، صفحه 118-141

امیرعلی فرهنگ؛ صابر خداوردیزاده