وضعیت و پیش‌بینی کننده‌های احتمال اشتغال در بین متولدین سال‌های 1355 تا 1365 شهر دهدشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جمعیّت‌شناسی، دانشگاه شیراز

2 دانشیار جمعیت شناسی، دانشگاه شیراز

3 استادیار جمعیت شناسی، دانشگاه شیراز

چکیده

اشتغال مسئله­‌ای اجتماعی و اقتصادی است که پیامدهای فردی و ساختاری دارد. در مطالعه حاضر وضعیت و پیش‌­بینی ­کننده­‌های اقتصادی و اجتماعی اشتغال در بین افراد متولد سال‌های 1355 تا 1365 در شهر دهدشت مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور تعداد 389 نفر با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و نمونه­‌گیری خوشه­‌ای چند مرحله­‌ای پیمایش شدند. تحلیل چند متغیره لُجستیک نشان داد که متغیرهای جنسیت و تجربه مهارت‌آموزی تأثیر آماری معناداری بر وضعیت اشتغال افراد دارند. براساس یافته­‌های تحقیق حاضر می­‌توان نتیجه گرفت که دانشگاه­‌ها باید توجه بیشتری به آموزش­ مهارت­‌های مرتبط با بازار کار داشته باشند. برای این هدف پیشنهاد می­‌شود که بخشی از دوره­‌های درسی دانشجویان به مهارت‌­های­ مرتبط با نیازهای بازار کار اختصاص یابد. رفع تبعیض­‌های جنسیتی بازار کار نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


-         براتعلی، مریم، علیرضا یوسفی و سید ابراهیم میرشاه­جعفری (1389). "زنان اشتغال و تحصیلات آموزش عالی". مجله آموزش عالی ایران. دوره 3، شماره 10، صص 79-101.
-         تقدیسی، احمد، داود جمینی و نصرت مرادی (1390). "بررسی و تحلیل روند اشتغال و بیکاری در شهرستان صحنه طی دوره­های 85-1375". برنامه­ریزی فضایی. سال اول، شماره سوم، صص 106-81.
-         توسلی، غلام عباس (1375). جامعه شناسی کار و شغل، تهران: نشر سمت.
-         خواجه نوری، بیژن، عبدالعلی لهسایی­زاده و جهانگیر جهانگیری (1384). "بررسی مشارکت اقتصاد زنان روستایی (مطالعه موردی استان فارس)". مجله جامعه شناسی ایران. دوره ششم، شماره 3، صص 125-145.
-         رضایی، مهدی (1383). "جوانان و اشتغال مطالعه موردی بیکاری و علل پیامد های آن در استان کردستان". مجموعه مقالات دومین همایش انجمن جمعیت­شناسی ایران. تهران: انتشارات مرکز مطالعات و پژوهش­های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.
-         زنگی­آبادی، علی، علیرضا رحیمی و سمانه مسیبی (1392). "تحلیل تطبیقی شاخص­های اشتغال شهری شهرستان­های ایران". جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی، دوره 24، شماره 1، صص 109-128.
-         شایان، حمیدرضا (1380). "تحلیل کمی روند رشد و تحولات اشتغال در استان خراسان در دهه 65- 1355 و 75-1365".  تحقیقات جغرافیایی، سال شانزدهم، شماره 61، صص 88-73.
-         شربتیان، محمد حسن (1385). "بررسی ابعاد و موانع اجتماعی اشتغال زنان". پیک نور. دوره 7، شماره 3، صص 85-95.
-         شرفی، محمد، و عباس عباسپور (1394). "شناسایی قابلیت های اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاهها براساس نظریه داده بنیاد".  نوآوری و ارزش آفرینی. سال سوم، شماره 7، صص 33-48.
-         صادقی، رسول (1399). چالش­های فراروی سیاست­های کلی جمعیت، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، 13 خرداد 1399، کد خبر 83808055
-         صباغ­کرمانی، مجید (1380). "تجزیه و تحلیل نابرابری­های منطقه­ای اشتغال در استان­های کشور"، مدرس علوم انسانی. دوره 5، شماره 2، پیاپی 19، صص 1-20.
-         صفوی، بیژن (1383). "بررسی قابلیت­های اشتغالزایی بخش صنعت ایران". پژوهش­های اقتصادی ایران. دوره 6، شماره 19،صص 167-143.
-         صیدایی، اسکندر، عیسی بهاری و امیر زارعی (1390). "بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در ایران طی سال­های 89-1335". راهبرد توسعه. شماره 25، صص 247-216.
-         عباسی­شوازی، محمدجلال (1399). سیاست­های کلی جمعیت در ایران: چالش­ها و راهکارها، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، 29 اردیبهشت 1399، کد خبر: 83791161
-         فرهودی، رحمت‌الله و اکبر محمدی (1385). "تحلیل و پیش­بینی وضعیت اشتغال در شهر سنندج با استفاده از مدل تغییر سهم ضریب مکانی و ضریب جینی". پژوهش‌های جغرافیایی. شماره 12، صص 76-55.
-         قدیری­معصوم، مجتبی، مسعود مهدوی و حمید برقی (1384). "بررسی آمار روند رشد و تحولات اشتغال در نواحی روستایی استان اصفهان". پژوهش­های جغرافیایی. شماره 54، صص 175-153.
-         قرخلو، مهدی و اصغر عابدینی (1388). " ارزیابی چالش­ها و مشکلات شهرهای جدید و میران موفقیت آن­ها در ایران: شهر جدید سهند ". فصلنامه مدرس علوم انسانی. دوره 13، شماره 1، صص 165-191.
-         قلی­پور، رحمت اله (1380). "اشتغال و بیکاری"، کار و جامعه. شماره 42، ص 17-22
-         قنبری، یوسف، داود جمینی و حسین کماسی (1391). "بررسی و تحلیل اشتغال و بیکاری در شهرهای مرزی طی دوره 1375و 1385(مطالعه موردی شهرستان مرزی جوانرود)"، مقاله ارائه شده در همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها، پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا دانشگاه سیستان و بلوچستان، 30 فروردین 1391.
-         کهنسال، محمدرضا و هادی رفیعی دارانی (1392). "بررسی پتانسیل اشتغال زاییبخش کشاورزی در عرصه اقتصاد شهر و روستا (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)". تحقیقات اقتصاد کشاورزی، سال 5، شماره 1، صص 45-23.
-         محسنی تبریزی، علیرضا و محمد میرزایی (1383). "میزان سنجش و انگیزش به کار (مورد مطالعه جوانان و زنان روستایی روستاهای آذربایجان شرقی)". مجله جامعه شناسی ایران. دوره 5، شماره 4، صص 3-31.
-         محمودیانی (1399). برنامه­ریزی راهبردی سیاست­های جمعیتی با توجه به ویژگی­های استان فارس با تأکید بر اهداف شورای راهبردی جمعیت، طرح تحقیقاتی فی­مابین دانشگاه شیراز و اداره ثبت احوال استان فارس.
-         مرکز آمار ایران (1394). چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز. تهران: معاونت برنامه ریزی و نطارت راهبردی، مرکز آمار ایران.
-         مرکز آمارایران (1395) .سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395.
-         نجفی، بهاالدین (1388). "تجربیات جهانی در زمینه نقش تعاونی ها در کاهش فقر و اشتغال‌زایی". مجله تعاون و کشاورزی. دوره 20، شماره 206 و 207، صص 1-20.
-         وارثی، حمیدرضا و دیبا زیرک­باش (1385). "نقش شهرهای جدید در توسعه پایدار منطقه­ای با نگرش به شهرهای جدید اصفهان". مجله فضایی جغرافیایی. دور 1، شماره 1، صص 104-127.
-         وارثی، حمیدرضا، محمد قنبری و حسین پورقیومی (1391). "ارزیابی میزان تحقق­پذیری طرح جامع شهر جدید بینالود (جمعیت، اشتغال، مسکن)". جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی. سال 23، شماره 4، صص 1390-150.
-          Ahmad, Z. (1984). "Rural women and their work: dependence and alternatives for Change". International Labour Review 123(1): 71-86.
-          AL-Mutairi, A., K. Naser and M. Saeid (2014). "Employability Factors of Business Graduates in Kuwait: Evidence from an Emerging Country". International Journal of Business and Management 9 (10): 49-61.
-          Arestis P., and I. B. F. Mariscal (1998). "Capital shortages and asymmetries in UK unemployment". Structural Change and Economic Dynamics 9(2): 189-204.
-          Beck, U. (1992). Risk Society: Toward a New Modernity, London: SAGE Publications.
-          Brynin, M. (2002). "Graduate Density, Gender and Employment". British Journal of Sociology 53: 63 -87.
-          Dania, J., A. Bakar and Sh. Mohamed (2014). "Factors Influencing the Acquisition of Employability Skills by Students of Selected Technical Secondary School in Malaysia". International Education Studies 7(2): 117-124.
-          Edinyang, S. C. O. Odey, and J. Gimba (2015). "Academic factors and graduate employability in Nigeria" Global Journal of Human Resource Management 3(5): 9-17.
-          Finch, D.J., L.K Hamilton, R. Baldwin and M. Zehner (2013). "An exploratory study of factors affecting undergraduate Employability". Education and Training 55(7): 681-704.
-          Gowsalya, G., A. Kumar (2016). "A study on the factors affecting employability skills among college students in Namakkal District of Tamil Nadu". International Journal of Commerce and Management Research 2(11): 9-14.
-          Jun, K and J. Fan (2011). "Factors Affecting Job Opportunities for University Graduates in China, the Evidence from University Graduates in Beijing". Research in World Economy 2(1): 13-26.
-          Kostoglou, V., and P. Adamidis (2010). Analyzing the employability of higher education graduates and detecting the effecting factors. The Cyprus journal of sciences 8: 73-88.
-          Kumar, A.R., and K. Murali (2013).  "Important Factors - Affecting Fresh Civil Engineering Graduates Job Opportunities". International Research Journal of Engineering and Technology 3: 1384-1388.
-          Li, T and J. Zhang (2010). "What Determines Employment Opportunity for College Graduates in Chaina after Higher Education Reform?". China Economic Review, 21: 38 –50.
-          Maung, M (1985). "Female Labor participation in Myanmar". Signs 28(3): 455-490.
-          Smith, G (2005). "Communication skills critical for internal auditors". Managerial Journal 20 (5): 513-519.
-          Wexley, K and G. Yuki (1984). Organizational behavior and personnel psychology, Illinois: R. D. Irwin.