کلیدواژه‌ها = مصرف
تعداد مقالات: 1
1. اثر سالخوردگی جمعیت بر تقاضای مصرف در نقاط شهری ایران: دوره 1375 تا 1391

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1393، صفحه 120-145

سعداله دارابی؛ محمد میرزایی؛ حسین راغفر