نویسنده = ملیحه علی مندگاری
تعداد مقالات: 2
1. ثبات خانوادگی و تداوم زندگی زناشویی: مطالعه‌ای کیفی در شهر شیراز

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1396، صفحه 207-244

نجمه بخشی زنجیرانی؛ ملیحه علی مندگاری


2. بررسی تعارض کار-خانواده و رابطه آن با رفتار باروری ( مطالعه ای در بین زنان شاغل در اداره آموزش و پرورش شهر یزد)

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1394، صفحه 165-193

حجیه بی بی رازقی نصر آباد؛ ملیحه علی مندگاری؛ علی محمدی ور ندوشن