اهمیت ویژگی‌های شغلی زنان بر احتمال باروری طی دوره پنج‌ساله 1393- 1389 (مطالعه موردی شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جمعیت شناسی، دانشگاه تهران

2 استادیار جمعیت شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

شرایط کاری یکی از عوامل موثر بر سازگاری نقش‌های شغلی و خانوادگی است. هدف از این مقاله بررسی تفاوت در باروری بر حسب ویژگی‌های شغلی زنان در شرایط باروری پایین شهر اصفهان است. داده‌ها برمبنای یک پیمایش گذشته‌نگر از تاریخچه اشتغال و باروری در میان نمونه 552 نفری از زنان 40-20 ساله شهر اصفهان گردآوری شده است. این مقاله برای برآورد اثرات متغیرهای شغلی روی احتمال و الگوی باروری، مدل تحلیل بقا زمان گسسته را به‌کار برده است. مقاله بررسی می‌کند چگونه شرایط کاری در طول طبقات شغلی متفاوت است و آیا شرایط شغلی با فرزندآوری مرتبط است. بر اساس مطالعات قبلی انتظار بر این بود یک اثر مثبت در باروری زنان شاغل در بخش دولتی، رسمی، در جایگاه بالا، پاره وقت و با دستمزد بالا وجود داشته باشد. شواهد تجربی نشان داد که شاغلان بخش دولتی، رسمی، در جایگاه بالا، تمام وقت و با دستمزد/حقوق بالا با احتمال بیشتر به فرزند اول یا دوم می‌رسند. در کل نتایج نشان داد که ویژگی‌های شغلی با باروری در ارتباط است، به عبارت دیگر شرایط کاری بر سازگاری زنان در نقش‌های شغلی و خانوادگی اثرگذار است. پس می‌توان از طریق فراهم آوردن شرایط شغلی دوستدار خانواده، زمینه‌ افزایش باروری را فراهم ساخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Importance of Women's Employment Characteristics on the Likelihood of Their Fertility during Five Years of Period 2010- 2014: Case Study in the City of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mirzaie 1
  • Mehri Shams-Ghahfarokhi 2
1 Professor, Department of Demography, University of Tehran
2 Assistant Professor in Demography, University of Isfahan
چکیده [English]

Work conditions influence the degree to which women face reconciliation issues in their family and career roles. The aim of this paper is to assess whether fertility varies according to occupational characteristics in the low fertility context of the city of Isfahan. The data are derived from a retrospective survey using a questionnaire, which included histories of childbearing and employment of 552 samples of married women aged 20-40, in the city of Isfahan in the year of 2014. This paper applies a discrete-time survival model (the complementary log-log model) to explore effects of occupational variables on probability and trend of fertility. We explore how work conditions vary across branches and assess whether job-specific benefits and conditions are related to childbearing. Based on previous studies we expected to find a positive effect on fertility outcomes of public sector employment, formal employment, high wage/salary employment, part time employment and high position employment. The empirical results show that Professionals and higher position employees, public employees, formal employees, high wage employees and full time employees have higher likelihood to first or second birth. Generally, the results show that job characteristics are associated with fertility, in other world, work conditions influence the degree to which women face reconciliation between in their family and career roles. So by providing of family-friendly employment conditions, fertility may tend to increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fertility
  • Occupational Characteristics
  • Women’s Employment
  • Discrete time survival analysis
ترابی، فاطمه (1389). "نقش ناهمگونی مشاهده نشده در تحلیل­های پیشینه واقعه: کاربرد در تحلیل رفتار باروری زنان در ایران"، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، دوره 5، شماره 10، صص 6-32.
عباسی شوازی، محمد جلال و میمنت حسینی چاوشی (1391). "تحولات و سیاست­های اخیر جمعیتی در ایران: ضرورت تدوین سند جامع جمعیت"، نامه انجمن جمعیت ‌شناسی ایران، دوره 7، شماره 13، صص 117-95.
مرکز آمار ایران (1390). نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390.
میرزایی، محمد (1384). جمعیت و توسعه با تأکید بر ایران، تهران، مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.
میرزایی، محمد، مجید کوششی و محمدباقر ناصری (1375). برآورد و تحلیل شاخص­های حیاتی جمعیتی کشور در سرشماریهای 1365 و 1370، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، بخش تحقیقات جمعیت­شناسی.
Ariza, A., De la Rica Goiricelaya, S., and Ugidos Olazabal, A. (2005). The effect of flexibility in working hours on fertility: A comparative analysis of selected European countries. Public Finance and Management, 5(1):110-151
Becker, G. S. (1960). An Economic Analysis of Fertility. In National Bureau of Economic Research (Ed.), Demographic and economic change in developed countries (pp. 209–240). Princeton, NJ: Princeton University Press.
Budig, M. J. (2003). Are women’s employment and fertility histories interdependent? An examination of causal order using event history analysis. Social Science Research, 32(3), 376-401.
Cleland, J., and Wilson, C. (1987). Demand theories of the fertility transition: An iconoclastic view. Population Studies, 41(1), 5-30.
Ermisch John F. (1989). Purchased child care, optimal family size and mother's employment Theory and econometric analysis, Journal of Population Economics, 2(2), 79-102.
Esping-Anderson G. (2009). The Incomplete Revolution: Adapting to Women’s New Roles. Cambridge, Polity Press.
Filer, R. K. (1985). Male-female wage differences: The importance of compensating differentials. Industrial and Labor Relations Review, 38(3), 426-437.
Fiori, F., Rinesi, F., Pinnelli, A., and Prati, S. (2013). Economic insecurity and the fertility intentions of Italian women with one child. Population Research and Policy Review, 32(3), 373-413.
Grogan, L. (2006). An economic examination of the post-transition fertility decline in Russia. Post-Communist Economies, 18(4), 363-397.
Kantorova ´, V. (2004). "Family Life Transitions of Young Women in a Changing Society: First Union Formation and Birth of First Child in the Czech Republic, 1970–1997". PhD Doctoral Dissertation: Charles University.
Kreyenfeld, M. (2004). Fertility decisions in the FRG and GDR: an analysis with data from the German Fertility and Family Survey. Demographic Research, 3, 275–318.
Linz S.J.,Semykina A. (2008). How do workers fare during transition? Perceptions of job insecurity among Russian workers, 1995–2004, Labour Economics, 15(3), 442-458.
Matysiak, A. (2009). Employment first, then childbearing: Women's strategy in post-socialist Poland. Population Studies, 63(3), 253-276.
Matysiak, A., & Vignoli, D. (2013). Diverse effects of women’s employment on
fertility: Insights from Italy and Poland. European Journal of Population,
1–30.
McCabe, J. L., and Rosenzweig, M. R. (1976). Female labor-force participation, occupational choice, and fertility in developing countries. Journal of Development Economics, 3(2), 141-160.
McDonald, P. (1996). Demographic life transitions: An alternative theoretical paradigm. Health Transition Review, 6(Supplement), 385-392.
McDonald, P. (2000). The “toolbox” of public policies to impact on fertility– A global view. Paper presented to ‘European Observatory on Family Matters Seminar on Low fertility, families and public policies’. Sevilla (Spain), 15-16 September.
McDonald, P. (2002). Sustaining fertility through public policy: The range of options. Population (English Edition), 57(3), 417–446.
McDonald, P. (2007). Low fertility and policy. Ageing Horizons, 7, 22-27.
O’Reilly.J and Fagan, c. (1998). Part-time Prospects: An International Comparison of Part-time Work in Europe, North America and the Pacific Rim. London, Routledge.
Retherford, R., Ogawa, N., Matsukura, R., and Eini-Zinab, H. (2010). Multivariate analysis of parity progression-based measures of the total fertility rate and its components. Demography, 47 (1): 97–124.
Robson. P, Dex. S, Wilkinson .F, and Cortes O. S. (1999). “Low Pay, Labour Market Institutions, Gender and Part-time Work: Cross National Comparisons”, European Journal of Industrial Relations, 5(2):187-207.
Wong, R., and Levine, R. E. (1992). The effect of household structure on women's economic activity and fertility: evidence from recent mothers in urban Mexico. Economic Development and Cultural Change, 41(1), 89-102.
Zsembik, B. A. (1990). Labor market structure and fertility differences among Puerto Rican women: The effects of economic and social policies on opportunity costs. Population Research and Policy Review, 9(2), 133-149.