سالخوردگی جمعیت و تاثیر آن بر روی رشد اقتصادی با استفاده از حساب‌های استانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاداسلامی (واحد علوم و تحقیقات)

2 استادیار پژوهشکده آمار

3 استادیار اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات)

چکیده

رشد جمعیت و تأثیر آن بر توسعة اقتصادى موضوعى است که از دیر باز توجه صاحب‌نظران مسائل اقتصادى و جمعیتى را به خود مشغول داشته است. از دید جمعیت‌شناسان و اندیشمندان جمعیت و توسعه  عاملى که خصوصیات و روند توسعه جوامع را تعیین مى‌کند، کمیت و کیفیت نیروى انسانى و یا به عبارتی سرمایه انسانی آن کشور است. استفادة مؤثر از نیروى انسانى در فرآیند توسعة اقتصادى و اجتماعى، بیش از هر چیز به سطح دانش، تلاش و خلاقیت آن‌ها ارتباط دارد که این خود در گرو سلامت روحى و جسمى اعضاست.
هدف این تحقیق بررسی تأثیر متغیرهای جمعیت‌شناسی نظیر سالخوردگی جمعیت بر رشد اقتصادی با استفاده از حساب‌های استانی است. برای این منظور از آمارهای رسمی موجود در مرکز آمار ایران استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش پنل دیتا در دوره زمانی 1389-1394 نشان می‌دهد که سالخوردگی جمعیت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. کاهش رشد اقتصادی خود سبب خواهد شد تا منابع و امکانات در اختیار افراد و جامعه همچنین منابع و امکانات در اختیار برای برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های عمومی کاهش یابد و خود زمینه‌ساز کاهش بیشتری در رشد اقتصادی شود.

کلیدواژه‌ها


-      اشگورجیری، تهمینه (1395). ساختار سنی جمعیت، سالخوردگی و تاثیر آن بر روی رشد اقتصادی با استفاده از حساب‌های استانی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات، تهران
-      راغفر.حسین، میرحسین موسوی و زهرا اردلان (1393) تأثیر پدیده سالمندی و تغییرات بهره‌وری بر بازنشستگی و متغیر‌های کلان اقتصادی در ایران با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویا-مدل نسل‌های همپوش OLG. نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، شماره ۱۷، صص ۷-۳۵.
-      سوری، علی و رضا کیهانی حکمت (1382)، متغیرهای جمعیتی، اندازه «دولت و رشد اقتصادی در ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره 9 و 10، صص 60-83.
-      کیهانی حکمت رضا (1382)، بررسی تاثیر متغیرهای جمعیتی بر اندازه، دولت و رشد اقتصادی در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقتصاد نظری، دانشگاه بوعلی سینا.
-      محرابیان، آزاده و نازیلا صدفی سیگارچی(1389)، تأثیر رشد جمعیت بررشد اقتصادی در کشورهای چهار  گروه درآمدی طی سال‌های(2007- 1985)، فصلنامه علوم اقتصادی، سال چهارم، شماره 13، ص 97-114.
-      مهرگان، نادر و روح‌الله رضایی (1388)، اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، ایران، سال سیزدهم، شماره 29، ص13-14.
-      عرب مازار، عباس، کشوری شاد، علی (1384)، بررسی تاثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره 15، صص 51-2۷
-      صادقی، رسول و غلامعلی فرجادی (138۶)، پنجره جمعیتی فهرست طلایی برای توسعه اقتصادی در ایران، مجموعه مقالات چهارمین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران: جمعیت، برنامه‌ریزی و توسعه پایدار، تهران،۱۴-۱۵ اسفند1386.
-      مرکزآمار ایران، (۱۳۹۳)، حساب‌های منطقه‌ای در سال‌های مختلف
-      مرکزآمارایران، (1396)، سرشماری‌عمومی‌نفوس‌ومسکن سال‌های 1390و1395
-      Bloom, D. E. D. Canning, and J. Sevila,( 2003). The Demographic Dividend: A New Perspective on the Economic Consequences of Population Change, Population Matters Monograph, MR – 1274, RAND, Santa.
-      Bloom, D. E., and J. G. Williamson.(1998). Demographic transitons and economic miracles  in emerging Asia, The World Bank Economic Review 12 (3): 419-55.
-      Bloom. D. E, Canning D., and Günther F. (2011), Implications of Population Aging for Economic Growth,  Program on the Global Demography of Aging, Working Paper. http://www.hsph.harvard.edu/pgda/working.htm
-      Bloom. D. E, D. Canning and F. Günther (2010), Implications of Population Aging for Economic Growth, Oxford Review of Economic Policy, 26(4): 583–612
-      Branson. W.H. (1993) Macroeconomic Theory and Policy, Princeton University, UBS, Se Ed. PP 459-484.
-      Crespo, J and W. Lutz, (2007), Human capital, Age Structure and Economic Growth: Evidence from a New Dataset, International Institute for Applied Systems Analysis Schlossplatz  1, A-2361 Luxemburg, Austria,
-      Fang. C and W. Dewen (2006). Demographic Transition and Economic Growth in China, Institute of Population and Labour Economies. Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100732, China.
-      Goomez, R and W. K. Foot, (2001). Age Structure, Income Distribution and Economic Growth, Paper presented at the Canadian Economics Association Meetings, McGill University, Montreal, June 2001.
-      Mac Kellar (2003) Vienna, Year Book of Population, Vienna institute of Demography.