اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد میرزایی

(جمعیت و توسعه، تحلیل و برآورد غیرمستقیم مرگ و میر) استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران

mmirzaieut.ac.ir
+98(21)88334964
0000-0003-4099-118X

سردبیر

محمدجلال عباسی شوازی

(تحولات باروری،سیاست‌های جمعیتی، مهاجرت‌های بین المللی) استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/en/~mabbasi
mabbasiut.ac.ir
(+98)21 61117856
0000‑0002‑8647‑376X

h-index: 32  

معاون سردبیر

عباس عسکری ندوشن

(جمعیت شناسی خانواده، جمعیت شناسی ایران) دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه یزد

pws.yazd.ac.ir/aaskarin/en/
aaskarinyazd.ac.ir
+98(35)31233325
0000-0001-9815-7476

h-index: 8  

اعضای هیات تحریریه

علی یار احمدی

(سلامت جمعیت، بهداشت باروری) دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه شیراز

ahmadi.aliyargmail.com
0000-0001-8399-6760

h-index: 8  

ابوالقاسم پوررضا

(جمعیت شناسی بهداشت و سلامت) استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

www.tums.ac.ir/faculties/porrezaa?lang=en
abolghasempyahoo.com
+98(21)88951391
0000-0003-3391-8435

h-index: 24  

حاتم حسینی

(نگرش ها و رفتارهای باروری، قومیت و رفتارهای جمعیتی) دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

basu.ac.ir/~h-hosseini
h-hosseinibasu.ac.ir
0000-0002-4512-9225

h-index: 9  

حسن سرائی

(تکنیک های جمعیت شناسی، روش شناسی) استاد جمعیت شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/homepage/9692838/?lang=en-gb
hsaraieyahoo.com

سیدمحمد سیدمیرزایی

استاد جمعیت شناسی دانشگاه شهید بهشتی

1318mirzaiegmail.com

رسول صادقی

(مهاجرت های داخلی و بین المللی) دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/rassadeghi
rassadeghiut.ac.ir
0000-0002-7024-2924

h-index: 9  

محمدجلال عباسی شوازی

(تحولات باروری،سیاست‌های جمعیتی، مهاجرت‌های بین المللی) استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/en/~mabbasi
mabbasiut.ac.ir
(+98)21 61117856
0000‑0002‑8647‑376X

h-index: 32  

عباس عسکری ندوشن

(جمعیت شناسی خانواده، جمعیت شناسی ایران) دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه یزد

pws.yazd.ac.ir/aaskarin/fa
aaskarinyazd.ac.ir
0000-0001-9815-7476

h-index: 8  

محمود قاضی طباطبائی

(سلامت و سالمندی، بهداشت باروری) استاد دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/en/~smghazi
smghaziut.ac.ir
+98(21)88334964
0000-0001-7580-9902

h-index: 18  

شهلا کاظمی پور

(جمعیت شناسی زنان و بازار کار) دانشیار مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

www.researchgate.net/scientific-contributions/Shahla-Kazemipour-13086954
skazemipourgmail.com
0000-0001-5403-0406

احمد کتابی

(دیدگاهها و نظریات جمعیتی) استاد پژوهشگاه علوم انسانی

www.ihcs.ac.ir/social/fa/page/574/
mahban_ketabiyahoo.com

حسین محمودیان

(جمعیت شناسی جنسیت، مهاجرت و باروری) دانشیار دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/en/~hmahmoud
hmahmoudut.ac.ir
+98(21)61117856
0000-0001-9271-6687

h-index: 7  

امیرهوشنگ مهریار

(رفتارها و نگرش های فرزندآوری) استاد مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

amirmehryar36gmail.com

محمد میرزایی

(جمعیت و توسعه، تحلیل و برآورد غیرمستقیم مرگ و میر) استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران

mmirzaieut.ac.ir
+98(21)88334964
0000-0003-4099-118X

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Akbar Aghajanian

(Family Demography, Fertility Cahnge, Methodology) Professor, Fayetteville State University, North Carolina

faculty.uncfsu.edu/aaghajanian/
aaghajanianuncfsu.edu
(910) 672-2927
0000-0003-3613-0870

Ayşe Banu (Akadlı) Ergöçmen

(Economic and Social Demography, Technical Demography) Professor, Hacettepe University Institute of Population Studies, Ankara, Turkey

avesis.hacettepe.edu.tr/bergocme
bergocmehacettepe.edu.tr
+90 312 297 7367
0000-0002-2132-2776

Meimanat Hosseini-Chavoshi

(Fertility Behaviour and Attitude, Successful Ageing, Technical Demography) Associate Professor, University of Melbourne, Australia

meimanat.hosseinianu.edu.au
0000-0003-0825-418X

h-index: 23  

Samir K.C

(Population Projections, Demographic Techniques, Population & Human Capital) Professor, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Austria

previous.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/WorldPopulation/Staff/Samir_KC.html
kcsamirgmail.com
0000-0002-5213-9181

h-index: 24  

Djavad Salehi-Isfahani

(Economic Demography, Human Capital in the Middle East) Professor, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia

scholar.harvard.edu/djavad/biocv
salehivt.edu
0000-0003-1537-9212

h-index: 26  

مدیر داخلی

سهیلا سجادی راد

کارشناس ارشد مطالعات زنان، دانشگاه تهران

s.radredyahoo.com
+98(21)88334964

ویراستار

عباس عسکری ندوشن

(جمعیت شناسی خانواده، جمعیت شناسی ایران) دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه یزد

pws.yazd.ac.ir/aaskarin/en/
aaskarinyazd.ac.ir
+98(35)31233325
0000-0001-9815-7476

h-index: 8  

ویراستار انگلیسی

فاطمه ترابی

(جمعیت شناسی خانواده) دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/en/~fatemeh_torabi
fatemeh_torabiut.ac.ir