دوره و شماره: دوره 13، شماره 26، بهمن 1397، صفحه 1-224 
تأثیر جهت‌گیری‌های ارزشی - نگرشی بر ایده‌آل‌های فرزندآوری در ایران

صفحه 37-66

محمدجلال عباسی شوازی؛ حسین محمودیان؛ رسول صادقی؛ زهرا قربانی


علل عمده مرگ‌ومیر ایران در سال 1395 با استفاده از جداول عمر چند کاهشی

صفحه 155-185

الهام فتحی؛ منصور شریفی؛ محسن ابراهیم پور؛ حبیب اله زنجانی


تاثیر تحولات جمعیتی و ارزش افزوده کشاورزی بر شدت انرژی در بخش کشاورزی ایران

صفحه 187-211

نوید کارگر ده بیدی؛ سیما شافعی؛ محمد حسن طرازکار؛ محمد بخشوده