دوره و شماره: دوره 17، شماره 33، دی 1401 
تعدیل و پوشش واریانس و خطای پیش‌بینی: کاربرد استنباط بیزی در پیش‌بینی‌های مرگ‌ومیر

صفحه 179-206

10.22034/jpai.2023.553426.1227

مهدی خلیلی؛ محمد حدادی؛ فریده شمس قهفرخی؛ سمانه رنجبری بیوردی؛ حسن عینی زیناب


مطالعه کیفی فرایندهای مهاجرت مستقل زنان به شهر تهران (روایت پژوهی زنان مهاجر استان یزد)

صفحه 269-306

10.22034/jpai.2023.562852.1251

راحله زارع مهرجردی؛ مجید فولادیان؛ غلامرضا حسنی درمیان؛ علی قاسمی اردهایی