دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی فهم ذهنی مهاجران از جاذبه و دافعه مقصد و مبدا مهاجرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22034/jpai.2021.134727.1157

یونس اکبری


3. مطالعه وتخمین نوسان‌های جمعیتی استقرارهای عصر مفرغ شهرستان ورزقان مبتنی بر مطالعات قوم باستان‌شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22034/jpai.2021.128641.1153

حسین ناصری صومعه؛ علیرضا هژبری نوبری؛ سحر بختیاری


4. کاوش و تبیین الگوهای فضایی دگرگون شده در پخشایش جمعیتی مناطق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22034/jpai.2021.124618.1149

محمدحسین شریف زادگان؛ امیر فتحی فرزانه


5. شبیه‌سازی ریزداده‌های جمعیت نیروی کار در ایران با استفاده از روش همگذاشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22034/jpai.2020.138343.1163

اشکان شباک؛ حامد لروند؛ علی رحیمی


6. پویایی خانوار در ایران: بررسی سه دهه تغییرات در ساختار خانوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

محمدجلال عباسی شوازی؛ میلاد بگی


7. بررسی تطبیقی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در بین سالمندان ساکن منازل و آسایشگاههای شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1400

10.22034/jpai.2021.122260.1137

زینب کاوه فیروز؛ فاطمه جواهری؛ محمدرضا نبی زاده


8. بررسی تأثیر آلودگی هوا بر اختلال در سلامتی شهر اهوازدر سال 1395

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1400

10.22034/jpai.2021.140197.1169

محمد میرزایی؛ رسول صادقی؛ نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد؛ حبیب الله صادقی


9. پویایی‌های ساختار سنی جمعیت و مرگ و میر در ایران: پیشنهاد روشی جدید برای تعدیل میزان‌های مرگ و میر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1400

10.22034/jpai.2021.119563.1133

محمد ساسانی پور؛ مصیب محبی میمندی


10. تحلیل فضایی اثرات بیکاری و بیکاری تحصیل کردگان بر جغرافیای سیاسی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1400

10.22034/jpai.2021.119364.1132

یاشار ذکـی؛ سیدعباس احمدی؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ زهرا ادیب نیا


11. امنیت اقتصادی اجتماعی و قصد باروری در شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1400

10.22034/jpai.2020.99185.1090

حجیه بی بی رازقی؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ میمنت حسینی چاووشی


12. فردگرایی‌ و نیات باروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1400

10.22034/jpai.2021.529538.1182

امیر عرفانی؛ رویا جهانبخش؛ عبدالحسین کلانتری


13. مروری بر سیر تکاملی جمعیت‌شناسی از ابتدا تا ورود مدلسازی عامل محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1400

10.22034/jpai.2021.521779.1173

محمدجلال عباسی شوازی؛ نصیبه اسمعیلی


14. کووید-19 و چالش های آن برای گذارهای جمعیت شناختی: عصر به روز شدن پاندمیک های نوپدید؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1400

10.22034/jpai.2021.131572.1156

محمد ساسانی پور؛ مصیب محبی میمندی


15. بررسی عوامل جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی موثر بر فقر خانوارهای شهری، 1395

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1400

10.22034/jpai.2021.522855.1174

عاطفه کبریایی