دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

کاوشی زمینه‌مند از برهمکنش هویت و مهاجرت در بین زنان مهاجر در شهر یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

10.22034/jpai.2023.2001821.1281

فاطمه جعفری نعیمی؛ ملیحه علی مندگاری؛ علی روحانی


تمایل به ازدواج مجدد در بین سالمندان بیوه شهرستان فریدونشهر و عوامل مرتبط با آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

10.22034/jpai.2023.2005602.1295

مسعود الماسی؛ مریم اصلانی


بررسی قوانین زیپف و گیبرات در سیستم شهری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

10.22034/jpai.2023.2007455.1303

الهام نوبهار؛ ملیحه حدادمقدم


مالکیت مسکن و ترجیح زمان گذار به والدینی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

10.22034/jpai.2023.2004486.1291

فاطمه ترابی؛ کاظم سراونی