گسترش فردگرایی و مسأله کم‌فرزندآوری: مطالعه‌ای در شهر رشت

دوره 9، شماره 18، آذر 1393، صفحه 1-25

محمد امین کنعانی؛ سعادت بخشی


تفاوت های جنسی تعیین کننده های سن ازدواج افراد در آستانه ازدواج در شهر کرمانشاه

دوره 8، شماره 15، خرداد 1392، صفحه 5-22

حسین محمودیان؛ فاطمه ترابی؛ سراج الدین محمودیانی


بررسی تحولات جمعیتی ایران با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

دوره 12، شماره 24، اسفند 1396، صفحه 7-41

سیده زهرا کلانتری بنادکی؛ عادل آذر؛ محمدجلال عباسی شوازی


برآورد و تحلیل نخستین سود جمعیتی در ایران

دوره 16، شماره 32، مهر 1400، صفحه 7-39

10.22034/jpai.2022.549641.1223

مجید کوششی؛ لیلی نیاکان


شمار جمعیت: یک معمای تاریخی

دوره 17، شماره 34، اسفند 1401، صفحه 7-37

10.22034/jpai.2023.1988437.1265

محمد حسین نجاتیان


تورم جوانی جمعیت در ایران: خلأهای تحقیقاتی و الزامات سیاستی

دوره 10، شماره 19، خرداد 1394، صفحه 9-43

رسول صادقی؛ محمد جلال عباسی شوازی؛ سراج‌الدین محمودیانی


ترجیح جنسی و نقش نگرشهای جنسیتی در شکل گیری آن

دوره 11، شماره 21، تیر 1395، صفحه 9-41

فاطمه مدیری؛ علی رحیمی


زمینه های طرح مهاجرت خانوادگی از سوی زنانِ مهاجر ساکنِ استان تهران

دوره 13، شماره 25، تیر 1397، صفحه 9-32

سراج الدین محمودیانی؛ حسین محمودیان


رویکرد اجتماعی به الگوهای ازدواج در ایران

دوره 13، شماره 26، بهمن 1397، صفحه 9-36

یعقوب فروتن


ماندن یا مهاجرت دوباره مهاجران بازگشته افغانستانی از ایران به کشورشان و عوامل تعیین‌کنندۀ آن

دوره 11، شماره 22، اسفند 1395، صفحه 10-41

محمدجلال عباسی شوازی؛ رسول صادقی؛ عبدالله محمدی


ارزش کودکان و رفتار باروری در شهر شیراز

دوره 8، شماره 15، خرداد 1392، صفحه 23-42

ماهرخ رجبی؛ فاطمه هاشمی نیا


نقش فردگرایی در قصد باروری زنان در شرف ازدواج (مطالعه شهرستان نیشابور)

دوره 8، شماره 16، مهر 1392، صفحه 29-54

زهرا شاه آبادی؛ حسن سرایی؛ فریده خلج آبادی فراهانی


بررسی چند متغیره تغییرات نسلی باروری در ایران: مطالعه زنان 64-35 ساله براساس نمونه 2% سرشماری 1390

دوره 9، شماره 18، آذر 1393، صفحه 32-72

حسن عینی‌زیناب؛ زهرا سلطانی؛ محمداسماعیل مطلق؛ محمد اسلامی


نقش مهاجرت داخلی در بازتوزیع جمعیت ایران (دوره زمانی 1395-1370)

دوره 13، شماره 25، تیر 1397، صفحه 33-66

سعیده شهبازین؛ عباس عسکری ندوشن؛ محمدجلال عباسی شوازی


ناامنی اقتصادی و باروری: مطالعه موردی زنان دارای همسر شهرستان سنندج

دوره 9، شماره 17، تیر 1393، صفحه 37-76

محمدجلال عباسی شوازی؛ سعید خانی


تأثیر جهت‌گیری‌های ارزشی - نگرشی بر ایده‌آل‌های فرزندآوری در ایران

دوره 13، شماره 26، بهمن 1397، صفحه 37-66

محمدجلال عباسی شوازی؛ حسین محمودیان؛ رسول صادقی؛ زهرا قربانی


آگاهی، عقلانیت و ساختار نگرش در رژیم‌های باروری: رویکردی شناختی به فرزندآوری

دوره 17، شماره 34، اسفند 1401، صفحه 39-72

10.22034/jpai.2023.542972.1206

حسین محمودیان؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ حمیدرضا حاجی هاشمی


جمعیت و سیاست در ایران

دوره 16، شماره 32، مهر 1400، صفحه 41-78

10.22034/jpai.2022.554147.1231

مهدی رضائی


علل و تعیین‌کننده‌های جریان‌های مهاجرت‌ معکوس در ایران

دوره 11، شماره 22، اسفند 1395، صفحه 42-71

علی قاسمی اردهایی؛ رضا نوبخت


تجربه زیسته زنان شهر شهریار از تک‌فرزندی با تاکید بر چرایی و پیامدهای آن

دوره 11، شماره 21، تیر 1395، صفحه 43-82

حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ زینب حسینی؛ محمد‌تقی شیخی