کلیدواژه‌ها = بیکاری
تحلیل فضایی اثرات بیکاری و بیکاری تحصیل-کردگان بر جغرافیای سیاسی ایران

دوره 15، شماره 29، اردیبهشت 1399، صفحه 151-178

10.22034/jpai.2020.243922

یاشار ذکـی؛ سیدعباس احمدی؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ زهرا ادیب نیا


تبیین دوام ازدواج منجر به طلاق در ایران

دوره 14، شماره 27، تیر 1398، صفحه 115-153

10.22034/jpai.2020.43641

حاتم حسینی؛ رضا تیموری ارشد