کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
کاربرد مدل ارتقاء سلامت پندر در ارزیابی کیفیت زندگی زنان سنین باروری شهرهای استان سیستان و بلوچستان

دوره 15، شماره 30، مهر 1399، صفحه 135-165

10.22034/jpai.2021.524970.1177

معصومه بیات؛ منصور شریفی؛ علی پژهان؛ علی بقایی سرابی؛ فریبا شایگان


عوامل اجتماعی موثر بر تمایل به مهاجرت جوانان روستایی با تاکید بر نقش تعلق به مکان

دوره 12، شماره 24، اسفند 1396، صفحه 43-67

ولی اله رستمعلی زاده؛ علی قاسمی اردهایی