کلیدواژه‌ها = شهر تهران
مطالعه کیفی فرایندهای مهاجرت مستقل زنان به شهر تهران (روایت پژوهی زنان مهاجر استان یزد)

دوره 17، شماره 33، دی 1401، صفحه 269-306

10.22034/jpai.2023.562852.1251

راحله زارع مهرجردی؛ مجید فولادیان؛ غلامرضا حسنی درمیان؛ علی قاسمی اردهایی


امنیت اقتصادی- اجتماعی و قصد باروری در شهر تهران

دوره 15، شماره 29، اردیبهشت 1399، صفحه 211-238

10.22034/jpai.2020.243924

محمدجلال عباسی شوازی؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ میمنت حسینی چاووشی


سهم ارزش ازدواج بر وضعیت ازدواج زنان 34-20 ساله شهر تهران

دوره 12، شماره 24، اسفند 1396، صفحه 135-169

محمدجلال عباسی شوازی؛ مرجان رشوند