کلیدواژه‌ها = مهاجرت داخلی
تحصیلات، توسعه و مهاجرت‌های داخلی در ایران

دوره 16، شماره 31، شهریور 1400، صفحه 193-215

10.22034/jpai.2021.128570.1152

رسول صادقی؛ نصیبه اسمعیلی؛ محمدجلال عباسی شوازی


تحقیقات مهاجرت داخلی در ایران: مرور حیطه‌ای

دوره 16، شماره 31، شهریور 1400، صفحه 343-373

10.22034/jpai.2022.539684.1200

سعیده شهبازین؛ رسول صادقی؛ مریم رضایی


نقش مهاجرت داخلی در بازتوزیع جمعیت ایران (دوره زمانی 1395-1370)

دوره 13، شماره 25، تیر 1397، صفحه 33-66

سعیده شهبازین؛ عباس عسکری ندوشن؛ محمدجلال عباسی شوازی