کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تأثیر رشد اقتصادی بر مشارکت زنان در کشورهای اسلامی آسیایی با توجه به عوامل جمعیت‌شناختی

دوره 17، شماره 33، دی 1401، صفحه 207-236

10.22034/jpai.2023.556128.1236

ملیحه حدادمقدم؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ الهام نوبهار


برآورد و تحلیل نخستین سود جمعیتی در ایران

دوره 16، شماره 32، مهر 1400، صفحه 7-39

10.22034/jpai.2022.549641.1223

مجید کوششی؛ لیلی نیاکان


اثر سالخوردگی جمعیت بر رشد اقتصادی (مطالعه کشورهای عضو مناپ)

دوره 16، شماره 31، شهریور 1400، صفحه 217-247

10.22034/jpai.2022.526835.1178

محمد حسن زاده؛ امیرعلی فرهنگ؛ علی محمد پور


تأثیر میزان زاد و ولد بررشد اقتصادی ایران با استفاده از رگرسیون فازی

دوره 12، شماره 23، تیر 1396، صفحه 118-141

امیرعلی فرهنگ؛ صابر خداوردیزاده


سالخوردگی جمعیت و تاثیر آن بر روی رشد اقتصادی با استفاده از حساب‌های استانی

دوره 11، شماره 22، اسفند 1395، صفحه 138-155

تهمینه اشکورجیری؛ محمد صادق علی پور؛ الهام غلامی