کلیدواژه‌ها = سیاست‌های جمعیتی
تاخیر در تولد فرزند دوم: تحلیل دوره ماندگاری در وضعیت تک‌فرزندی در شهر خرم‌آباد

دوره 17، شماره 34، اسفند 1401، صفحه 73-111

10.22034/jpai.2023.1983029.1258

مریم علیمرادیان؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ ملیحه علی مندگاری؛ عباس عسکری ندوشن


چالش‌های اجرای سیاست‌های تشویقی فرزندآوری: مطالعه‌ای کیفی در شهر اصفهان

دوره 16، شماره 32، مهر 1400، صفحه 79-112

10.22034/jpai.2022.559285.1242

فریده شمس قهفرخی؛ عباس عسکری ندوشن؛ حسن عینی زیناب؛ علی روحانی؛ محمدجلال عباسی شوازی


مرخصی زایمان و ارتباط آن با تصمیمات باروری در زنان شاغل

دوره 16، شماره 32، مهر 1400، صفحه 205-239

10.22034/jpai.2022.552614.1225

حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ سوسن باستانی


تحولات باروری در ایران برمبنای نسبت توالی زنده‌زایی، 95-1385

دوره 16، شماره 31، شهریور 1400، صفحه 133-157

10.22034/jpai.2022.541705.1204

محسن نادری بنی؛ منصور شریفی؛ جعفر کرد زنگنه