نویسنده = محمد حسین نجاتیان
شمار جمعیت: یک معمای تاریخی

دوره 17، شماره 34، اسفند 1401، صفحه 7-37

10.22034/jpai.2023.1988437.1265

محمد حسین نجاتیان


ملاحظاتی در نقد گذار دوم جمعیت‌شناختی با نگاه به ایران

دوره 14، شماره 27، تیر 1398، صفحه 85-113

10.22034/jpai.2020.43640

محمد حسین نجاتیان؛ منصور شریفی؛ محسن ابراهیم پور؛ حبیب الله زنجانی؛ علی بقایی سرابی