نویسنده = مهدی رضائی
جمعیت و سیاست در ایران

دوره 16، شماره 32، مهر 1400، صفحه 41-78

10.22034/jpai.2022.554147.1231

مهدی رضائی


تحلیل کیفی کُنش فرزندآوری زوج‌های عرب شهر اهواز

دوره 9، شماره 17، تیر 1393، صفحه 141-169

حاتم حسینی؛ سلیمان پاک سرشت؛ مهدی رضائی؛ مریم مهرگانفر


مدرنیزاسیون، خانواده و تجربه گذار جمعیت شناختی در کردستان

دوره 8، شماره 16، مهر 1392، صفحه 139-167

مهدی رضائی؛ لطیف پرتوی؛ احمد محمدپور