دوره و شماره: دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-227 
4. ملاحظاتی در نقد گذار دوم جمعیت‌شناختی با نگاه به ایران

صفحه 85-113

10.22034/jpai.2020.43640

محمد حسین نجاتیان؛ منصور شریفی؛ محسن ابراهیم پور؛ حبیب الله زنجانی؛ علی بقایی سرابی


7. مرگ ناشی از سوانح و حوادث در ایران و نقش اثرگذار آن بر آینده جمعیت

صفحه 185-216

10.22034/jpai.2020.43643

الهام فتحی؛ محسن ابراهیم پور؛ منصور شریفی؛ شهلا کاظمی پور