دوره و شماره: دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-232 
2. نقش مهاجرت داخلی در بازتوزیع جمعیت ایران (دوره زمانی 1395-1370)

صفحه 33-66

سعیده شهبازین؛ عباس عسکری ندوشن؛ محمدجلال عباسی‌شوازی


6. وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی: مطالعه‌ای کیفی در شهر شیراز

صفحه 165-192

ملیحه علی مندگاری؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ سمانه اشرف گنجویی


7. مشخصه‌های سنی جمعیت و مخارج اجتماعی دولت

صفحه 193-219

رضا کیهانی حکمت؛ غلامعلی حاجی؛ سید عباس نجفی‌زاده؛ نادر مهرگان