دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-223 
4. تحلیل تفاوت‌های باروری زنان مهاجر عراقی با همتایان ایرانی

صفحه 119-148

رسول صادقی؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ پونه شهریاری