دوره و شماره: دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-218 
4. جامعه در مخاطره و فرزندآوری: مطالعه‌ای در شهر رشت

صفحه 102-136

مهدی حمیدی فر؛ محمد امین کنعانی؛ حمید عبادالهی چنذانق