دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-222 
5. بررسی رابطه دینداری و قصد باروری در شهر تهران

صفحه 128-163

فاطمه مدیری؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد