دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-201 
1. تورم جوانی جمعیت در ایران: خلأهای تحقیقاتی و الزامات سیاستی

صفحه 9-43

رسول صادقی؛ محمد جلال عباسی شوازی؛ سراج‌الدین محمودیانی