دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-190 
3. بررسی مضیقه‌ ازدواج در ایران

صفحه 74-94

فاطمه ترابی؛ مسعود کوچانی اصفهانی؛ محمد شکفته گوهری