دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1392، صفحه 3-167