بررسی تأثیر انطباق فرد-محیط بر ماندگاری جمعیت مهاجر در منطقه صنعتی پارس جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جمعیت شناسی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جمعیت شناسی، دانشگاه تهران

3 استاد گروه جمعیت شناسی، دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه جمعیت‌شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

صنعتی شدن و نوسازی علاوه بر اثرات اقتصادی و اجتماعی، دارای اثرات جمعیتی قابل­توجهی در مناطق صنعتی است. مهاجرت، شکل­گیری جریان­های مهاجرتی، پایداری و ماندگاری آنان از ابعاد مهم پویایی جمعیت در مناطق صنعتی است. هدف از مقاله پیش­رو، بررسی اثرگذاری میزان انطباق مهاجران با محیط­های مختلف بر ماندگاری آنان در سه دوره زمانی کوتاه­مدت، میان­مدت و بلند­مدت است. تحقیق حاضر به روش پیمایش انجام شده و نمونه مورد مطالعه شامل 654 نفر از مهاجران در منطقه صنعتی پارس جنوبی است که به روش نمونه­گیری طبقه­ای متناسب با حجم انتخاب شده­اند. بر اساس نتایج تحلیل­های چند متغیری حاصل از رگرسیون لجستیک، عوامل اثرگذار در ماندگاری مهاجران در دوره کوتاه­مدت (5 سال آینده)، شامل انطباق مهاجران با محیط طبیعی، طول مدت اقامت و شبکه است. در ماندگاری میان­مدت، انطباق مهاجران با شغل، گروه­ کاری و وضعیت شغلی و در ماندگاری طولانی­مدت، انطباق با شغل، محیط طبیعی، محیط اجتماعی و فرهنگی، تحصیلات و شبکه بیشترین تأثیر را در ماندگاری مهاجران داشته­اند. بطور کلی، نتایج مطالعه نشان داد که نظریه انطباق فرد-محیط می­تواند چارچوب تحلیلی مناسبی برای تبیین ماندگاری و پایداری مهاجران در منطقه صنعتی پارس جنوبی باشد.

کلیدواژه‌ها


-         ادیب پور، محمد رضا، محمد رضا دانشور دیلمی و حامد دهقانیان (1395) "تأثیر تناسب فرد و سامان و تناسب فرد و شغل با رفتارهای کاری نوآورانه و عملکرد شغلی با تأکید بر نقش میانجی اعتماد در خلق نوآوری"، فصلنامه مدیریت سازمان­های دولتی، 3(15)، صص: 129-112.
-         امیری ، نورالدین(1390)، "تاثیرات فضایی- مکانی تاسیسات پارس جنوبی بر مراکز جمعیتی بخش عسلویه"، رساله دوره دکتری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
-         پوراحمد،احمد، کرامت اله زیاری و روح اله محمدی (1389) ،"الگوی توزیع فضایی کاربری های شهری در شهرهای نفت خیز(مورد: شهر دوگنبدان)"، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 96 ،صص 21-50.
-         رستمعلی‌زاده، ولی اله؛ علی قاسمی اردهایی و نیر رستمی (1392)، "عوامل مؤثر بر ماندگاری جوانان روستایی؛ مطالعة موردی: شهرستان اهر"، پژوهش های روستایی، دورة ۴، شمارة ۳، پاییز ١٣٩٢، صص٥٣٤- ٥٠٥.
-         زنجانی، حبیب الله (1371) جمعیت و شهرنشینی در ایران، وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری، تهران.
-         قدمی، مصطفی، ابوالفضل مشکینی، موسی پژوهان و نوشین پاک دوست (1390) ،"تعیین استراتژی‌های توسعه شهرهای متکی بر صنعت استخراج نفت با استفاده از روش SWOT، آنالیز IEA و ماتریس QSPM (نمونه موردی:شهر دوگنبدان)"، مجله مدرس، برنامه ریزی و آمایش فضا، دوره 15،شماره3؛پاییز،صص 39-58.
-         کرمی،راحله، نادر شیخ السلامی(1394) "تاثیر تناسب فرد- شغل و رفتار کاری نوآورانه بر عملکرد شغلی"، دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران، همدان.
-         گل پرور، محسن، اصغر آقایی و خیرالله حسین زاده (1392) "الگوی ساختاری رابطه ی تناسب فرد-شغل، با فرسودگی هیجانی و نگرش های شغلی"، مجله دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، سال چهاردهم، شماره 1، صص.23-11.
-         لوکاس، دیوید و پاول میر (1381) در آمدی بر مطالعات جمعیتی، (ترجمه حسین محمودیان)، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
-         محمودیان، حسین (1379) "پژوهشی در زمینه های نظری و نتایج تجربی مهاجرت و باروری"، نامه علوم اجتماعی، شماره 15، صص. 164-147.
-         مرکز آمار ایران، سرشماری­ های نفوس و مسکن، 1385، 1390.
-         مشهدی زاده دهاقانی، ناصر(1387)، تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران،انتشارات علم و صنعت ایران،چاپ هشتم،تهران.
-         Abbasi-Shavazi, M.J, D.Glazebrook, H. Mahmoudian, G. Jamshidiha and R. Sadeghi (2005) "Return to Afghanistan? A Study of Afghan Living in Tehran, Mashhad and Zahedan", Afghanistan and Research Evaluation Research, Kabul.
-         Abdul Hamid S.N. & K. Kirana Yahya (2016) "Linking Person-Job Fit to Employee Retention: The Mediating Role of Work Engagement",ISSC, Social & Behaviroal Sciences, Eissn: 2357-1330.
-         Ali Memon. M, R.Slleh and M.N.Roli Baharom (2014) "Linking person-job fit, person-organization fit, employee engagement and turner intentions: A three-step conceptual model", Asia Social Science, 11(2):313-320.
-         Ampadu, R.A. (2012) "The land of our Birth: Rural youth aspirations and Career choice in farming", A paper presented at the young people, Farming and Food Conference, Accra, Ghana.
-         Barry, J.W., J.S. Phinney, L.D. Sam, & P.Vedder (2006) "Immigrant Youth: Acculturation, identity and adaptation", Applied Psychology, 55(3): 303-332.
-         Cable, D.M and D. S. De Rue (2002) The Convergent and discriminant validity of subjective fit perceptions, Journal of Applied Psychology, 87(5):875-884.
-         Cable, D.M. and T.A.Judge (1996), "Person‐organization fit, job choice decisions, and organizational entry", Organizational Behavior and Human Decision Processes, 67(3): 294‐311.
-         Caldwell, D.F and A.C.O,Reilly (1990) "Measuring Person-Job Fit with a profile-comparsion Process", Journal of Applied Psychology, 75(6): 648-657.
-         Caplan, D.R (1987) "Person-Environment fit theory and Organizations: Commensurate Dimensions, Time Perspectives and Mechanisms", Journal of Vocationla Behavior, 31: 248-267.
-         Carling, J. and S.V. Pettersen (2014) "Return migration intentions in the integeration transnationalism matrix", International Migraiton, 52(6): 13-30.
-         Cassarino, J.P. (2004) "Theorising return migration: a revisited conceptual approach to return migrants", Working Paper RSCAS, No. 2004/02,European University Institute.
-         Choi, M.H, G.W. Kim & M. McGinley (2017) "The extention of the theory of person-environment fit toward hospitality migrant worker", International Journal of Hospitality Management, 62: 53-66.
-         De Haas, H, T. Fokkema, & M. F. Fihri (2015) "Return Migration as Failure or Success?: The Determinants of Return Migration Intentions Among Moroccan Migrants in Europe", Journal International Migration Integration, 16(2): 415-429.
-         Demes, K. A. and N. Geeraert (2013) "Scales for adaptation, cultural distance and acculturation orientation revisited", Journal of Cross-Cultural Psychology, 45(1): 91-109.
-         Dunham, R.B. (1977) "Reactions to job characteristics: Moderating effects of the organization", Academy of Management Journal, 20(1): 42-65.
-         Edwards, J. R. & C.L.Cooper (1990) "The person-environment fit approach to stress: Recurring problems and some suggested solutions". Journal of Organizational Behavior, 11: 293-307.
-         Ehrhart, K.H. (2006) "Job characteristic beliefs and personality as antecedents of subjective person–job fit" Journal of Business and Psychology, 21(2): 193–226.
-         Eisenberger. R., R. Huntington, S. Hutchison and D.Sowa (1986)"Perceived Organization Support", Journal of Applied Psychology, 71(3): 500-507.
-         Farooqui, M.S & A. Nagendra (2014) "The impact of person organization on job satisfaction and performance of tne employee", Procedia Economic and Finance, 11:122-129.
-         Ferris, G.R. (Ed.) Research in Personnel and Human Resource Management, Vol. 17, JAI Press, Stamford, CT, pp. 209‐43.
-         Grogan, E and P.Youngs (2011) "Fiting in: person-organization, person-job and person-group fit as drivers of teacher mobility", Working Paper, No. 21, The Education policy Center at Michigan State University.
-         Horverak, J.G, G.M. Sandal, and S. Pallesen (2103) "Managers evaluation of immigrant job applicants the influence of acculturation strategy on perceived person-organization fit and hiring outcome", Journal of Cross-Cultural Psychology, 44(1): 46-60.
-         Jamison, L, & L.Groves(2008) " Drivers of youth out-migration from rural Scotland: Key issues and annotated bibliography", Scottish Govermnent, Review of research literature. 38 P.
-         Jones, G. & L. Jamieson (1997) "Young people in Rural Scotland: Getting out and staying on", Economic and Social Research Council, No.13, University of Cambridge.
-         Judge, T.A & G. R. Ferris (1992) "The elusive criterion of fit in human resources staffing decisions", Human Resource Planning, 15(4): 47‐67.
-         Kahana, E, L. Lovegreen, B. Kahana, and M. Kahana (2003) "Person, environment, and person-environment fit as influences on residential satisfaction of elders", Environment and Behavior, 35(3): 434-453.
-         Kristof-Brown, A. L., and R. P. Guay, (2011) "Person-Environment Fit". Chapter in S. Zedeck (Ed.) American Psychological Association Handbook of Industrial and Organizational Psychology. pp. 1-50. American Psychological Association.
-         Kristoff, A. L. (1996) "Person-Environment Fit: An integerative review of its conceptualization, measurnment and implications", Personnel Psychology, 49(1): 1-49.
-         Lapshyna, I, & F. Düvell (2015). "Migration, life satisfaction, return and development: the case of a deprived post-Soviet country (Ukraine)", Migration and Development, 4(2): 291-310.
-         Makraiova.J, E.Pokorna, & P.Woolliscroft (2014) "Person-Organiztion fit in the context of Cultural learning", Procedia Engeneerig, 69: 712-719.
-         Moynihan,P.D and K.S.Pandy (2007) "The Ties that Bind: Social Networks, Person-Organization Value Fit and Turnover Intention", JPART, 18: 205-227.
-         Nolan. M.E and M.J.Morely (2014)" A test of the relathionship between person-environment fit and cross-cultural adjustment among self-initiated expatriates", The International Journal of Human Resource Management, 25(11): 1631-1649.  
-         Oswald. F, A. Hieber, H.W. Wahl, & H. Mollenkopf (2005) "Ageing and person-environment fit in different urban naighbourhoods", European Journal of Aging, 2: 88-97.
-         Pierce, J.L., S.A. Rubenfeld & S. Morgan (1991) "Employee ownership: A conceptual model of process and effect", Academy of Managemnet Review, 16: 121-144.
-         Polyhart, R.E, B. Schneider & N.Schmitt (2006) Staffing Organizations: Contemporary Practice and Theory, Mahawah, NJ: Erlbaum Associates Publishers.
-         Pretty, G, P. Bramston, J. Patrick, & W. Pannach (2006) "The relevance of community sentiments to Australian rural youths' intention to stay in their home communities". American Behavioral Scientist, 50(2): 226-240.
-         Putnam, R.D. (2000) Bowling Alone, Simon & Schuster Press, New York.
-         Scannell, L, R. Gifford (2010) "Defining place attachment: A tripartite organizing framework", Journal of Environmental Psychology, 30: 1–10.
-         Schaubroeck, J. & S.K. Lam (2002) "How similarity to peers and supervisor influences organizational advancement in different cultures", Academy of Management Journal, 45: 1120-1136.
-         Seong, J. Y. & A. L. Kristof‐Brown (2012) "Testing multidimensional models of person‐group fit", Journal of Managerial Psychology, 27(6):536-556,
-         Soltis, M.S (2012) "Who you are and who you know: The influence of person-environment fit and social network centrality on individual performance", PhD Dissertation in Management, University of Kentucky.
-         Theodorson, G.A & A.G. Theodorson (1969) A Modern Dictionary of Sociology, New York: Crowell Company.
-         Tsai, Ch.F, & Y.F.Yen (2017) "Study of the relashinship of workplace person-environment fit, country identification and affective commitment –evidence of Chinese immigrant wives in Taiwan", Athens Journal of Business and Economics, 3(2): 101-122.
-         Vogel, R.M. & D.C. Feldman (2009) "Integrating the levels of person-environment fit: The roles of vocational fit and group fit", Journal of Vocational Behavior, 75(1): 68-81.
-         Ward, C and A. Kennedy (1993) "Acculturation and cross-cultural transition? Comparaive studies of sojourner adjustment", Journal of Cross-Cultural Psychology, 24: 221-249.
-         Werbel, J.D, & S.W. Gilliland (1999) "Person‐environment fit in the selection process", Research in Human Resources Management, 17: 209-243.