برابری و عدالت جنسیتی و رفتارهای باروری در شهر اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جمعیت‌شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

چکیده

با توجه به افزایش مدل خانواده­هایی که هم مرد و هم زن، هر دوشاغل هستند، ماهیت جنسیتی رابطه بین اشتغال و پرورش فرزند، یکی از مسائل مهم برای رفتار فرزندآوری شده است. هدف از این مقاله، بررسی تفاوتهای باروری، بر حسب برابری جنسیتی و عدالت جنسیتی می­باشد. و همچنین، پاسخ به این پرسش، که آیا برابری جنسیتی و عدالت جنسیتی، برای باروری یک مسئله است؟ داده‌ها از یک پیمایش گذشته‌نگر از تاریخچه اشتغال و باروری که شامل 552 نمونه از زنان 40-20 ساله شهر اصفهان می‌شود، اخذ شده است. این مقاله برای برآورد اثر برابری جنسیتی و عدالت جنسیتی روی احتمال و الگوی باروری، مدل تحلیل بقا زمان گسسته را به کار برده است. نتایج نشان داد، که برابری جنسیتی در کارهای خانه­داری، احتمال رسیدن به فرزند اول را در فاصله طولانی­تری و احتمال رسیدن به فرزند دوم را در فاصله کوتاهتری بالا می­برد، اما عدالت جنسیتی در کارهای خانه­داری، احتمال رسیدن به فرزند اول و دوم را در فاصله طولانی­تری بالا می­برد. میزان باروری جزئی نشان داد که شاغلان با برابری جنسیتی متعادل، نسبت به زنان شاغل با برابری جنسیتی نامتعادل و زنان شاغل راضی از تقسیم کارهای خانه­داری، نسبت به زنان شاغل ناراضی از تقسیم کارهای خانه­داری، فرزند بیشتری به دنیا می­آورند.

کلیدواژه‌ها


-         افشاری، زهرا (1394)."برابری جنسیتی و باروری در ایران"، زن در توسعه و سیاست، دوره13، شماره 2، صص: 262-245.

-         حسینی، حاتم و آرش طاووسی (1393). "برابری جنسیتی خانواده محور و تمایلات فرزندآوری در زنان شاغل"، مقاله ارائه شده در دومین کنفرانس ملی جامعه­شناسی و علوم اجتماعی، سالن همایش­های دانشگاه تهران، 25 دی ماه 1393.

-         شادی طلب، ژاله (1381). "توسعه و چالشهای زنان ایران"، تهران، نشر قطره.

-         عباسی شوازی، محمد جلال و میمنت حسینی چاوشی (1391). "تحولات و سیاست­های اخیر جمعیتی در ایران: ضرورت تدوین سند جامع جمعیت"،نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، دوره 7، شماره 13، صص 117-95.

-         قدرتی، حسین، باستانی داریوش، اکرم قدرتی و سید احمد کلانی (1392). "بررسی رابطه برابری جنسیتی در خانواده و باروری زنان، مطالعه موردی: زنان متاهل 40 تا 20 ساله شهر سبزوار"، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال سوم، شماره یازدهم، صص 91-75.

-         لانگه، سارا (1372)."معیارهایی برای تواناسازی زنان"، تهران، روشنگران.

-         میرزایی، محمد، مجید کوششی و محمدباقر ناصری (1375). برآورد و تحلیل شاخص­های حیاتی جمعیتی کشور در سرشماریهای 1365 و 1370، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، بخش تحقیقات جمعیت­شناسی.

-         Abbasi-Shavazi, M.J and P, McDonald (2006). The fertility decline in the Islamic Republic of Iran: 1972-2000, Asian Population Studies, 2(3): 217-237.

-         Becker, G. S. (1960). An Economic Analysis of Fertility. In National Bureau of Economic Research (Ed.), Demographic and economic change in developed countries (pp. 209–240). Princeton, NJ: Princeton University Press.

-         Becker, G. (1981). A treatise on the family, Harvard University Press. Cambridge.

-         Cleland, J., and Wilson, C. (1987). Demand theories of the fertility transition: An iconoclastic view. Population Studies, 41(1), 5-30.

-         Cooke, L. P. (2009). "Gender equity and fertility in Italy and Spain". Journal of Social Policy, 38(01): 123-140.

-         Eini-Zinab, H. (2010). "The effect of child mortality on fertility in India".PhD Dissertation in East-West Center, Honolulu, HI, USA.

-         Goldscheider, F., Bernhardt, E., & Brandén, M. (2013). "Domestic gender equality and childbearing in Sweden".Demographic Research, 29: 1097-1126.

-         Fiori, F., Rinesi, F., Pinnelli, A., and Prati, S. (2013). Economic insecurity and the fertility intentions of Italian women with one child. Population Research and Policy Review, 32(3), 373-413.

-         Grogan, L. (2006). An economic examination of the post-transition fertility decline in Russia. Post-Communist Economies, 18(4), 363-397.

-         Malhotra, A., Schuler, S.R. & Boender, C. ( 2002). "Measuring women’s empowerment as a variable in international development", Background paper prepared for the World Bank workshop on poverty and gender. Washington, D.C.: International Center for Research on Women.

-         Mason, K. O., & Smith, H. L. (2000). "Husbands’ versus wives’ fertility goals and use of contraception: The influence of gender context in five Asian countries".Demography, 37(3): 299-311.

-         McDonald, P. (1996). Demographic life transitions: An alternative theoretical paradigm. Health Transition Review, Supplement 6, 385-392.

-         McDonald, P. (2000). "Gender equity in theories of fertility transition". Population and Development Review, 26(3): 427-439.

-         Mills, M., Mencarini, L., Tanturri, M. L., & Begall, K. (2008). "Gender equity and fertility intentions in Italy and the Netherlands". Demographic Research, 18: 1-26.

-         Myrskylä, M., Kohler, H. P., & Billari, F. (2011). "High development and fertility: fertility at older reproductive ages and gender equality explain the positive link". Working Paper of Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock, Germany.

-         Neyer, G. (2011). "Should governments in Europe be more aggressive in pushing for gender equality to raise fertility? The second" NO" 1". Demographic Research, 24(10), 225–250.

-         Oláh, L. S. (2011). "Should governments in Europe be more aggressive in pushing for gender equality to raise fertility? The second" YES" 1". Demographic Research, 24(9), 217–224.

-         Puur, A., Oláh, L. S., Tazi-Preve, M. I., & Dorbritz, J. (2010). "Men’s childbearing desires and views of the male role in Europe at the dawn of the 21st century". Demographic research, 19(56), 1883-1912.

-         Philipov, D. (2011). "Should governments in Europe be more aggressive in pushing for gender equality to raise fertility? The first ‘No’". Demographic Research, 24(8), 201–216.

-         Retherford, R. D., Eini-Zinab, H., Choe, M. K., Ogawa, N., & Matsukura, R. (2010). "Further Development of Methodology for Multivariate Analysis of the Total Fertility Rate and Its Components Based on Birth History Data". East-West Center Working Papers. Population and Health Series, (122), 1.

-         Tazi-Preve, I., Bichlbauer, D., & Goujon, A. (2004). "Gender trouble and its impact on fertility intentions". Yearbook of Population Research in Finland, 40: 5-24.

-         Torr, B. M., & Short, S. E. (2004). "Second births and the second shift: A research note on gender equity and fertility". Population and development Review, 30(1): 109-130.

-         Toulemon, L. (2011). "Should governments in Europe be more aggressive in pushing for gender equality to raise fertility? The first" YES" 1". Demographic Research, 24(7): 179–200.

-         Vikat, A., Speder, Z., Beets, G., Billari, F.C.and Buhler, C. (2008). "Generations and Gender Survey (GGS): Towards a better understanding of relationships and processes in the life course". Demographic Research, 17 (14): 389-440.

Westoff, C. F., & Higgins, J. (2009). "Relationship between men’s gender attitudes and fertility: Responseto Puur et al’.s ‘Men’s childbearing desires and views of the male role in Europe at the dawnofthe21st century". Demographic Research, 21(3): 65–74