سلامت جنسی در چنبره ‏های اجتماعی و فرهنگی: مطالعه کیفی سلامت جنسی در میان زنان متاهل شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/ دانشگاه تبریز

2 عضو هیئت علمی/ گروه علوم اجتماعی/ دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکترای جامعه شناسی/ دانشگاه تبریز

چکیده

سلامت جنسی یکی از ابعاد مهم و اما کمتر مطالعه‏شده سلامت عمومی به ویژه در حیات زنان در کشورهای در حال توسعه می‏باشد و این در حالی است که سلامت جنسی و باروری در دوره‏های معاصر به‏عنوان حقی انسانی و اجتماعی قلمداد می‏شود. تجارب مربوط به سلامت جنسی، شامل؛ باورها، نگرش‏ها و رفتارهایی است که در ذات خود آموختنی و اجتماعی‏اند. پژوهش حاضر تلاش‏کرده تا با به کارگیری روش کیفی و رویکرد نظریه زمینه‏ای تفسیری، عوامل زمینه‌ساز سلامت جنسی زنان متاهل را مطالعه نماید. برای این منظور، با 26 زن متاهل 20 تا 50 ساله در شهر تبریز مصاحبه نیمه‏‏ساخت‏‏یافته انجام گرفته‏است. داده‏ها، با استفاده از کدگذاری سه مرحله‌ای؛ باز، محوری و انتخابی تحلیل شده‏اند. نتایج، ضمن معرفی سلامت جنسی به عنوان مسئله‏ای اجتماعی، نشان داد که زمینه‌های سلامت جنسی را ذیل مقوله هستۀ "چنبره" به معنی محدویت می‏توان فهمید. این چنبره‏ها شامل؛ آگاهی/اجتماعی‏شدن، کژکارکردی نهادی سلامت، جنسیتی، قشری‏گرایی در سلامت، فرهنگ سکوت، سنت/تقدیر، عدم حمایت اجتماعی، زیستی/روانشناختی و اقتصادی ‏است. این چنبره‏هایِ محدویت در ابعاد مختلف، می‏توانند موانعی جدی سر راه آگاهی و عملکرد مناسب زنان متاهل در زمینه سلامت جنسی ایجاد نمایند. نبود سلامت جنسی می‏تواند زمینه‏ای برای تهدید سلامت فردی، خانوادگی و اجتماعی قلمداد شود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400
  • تاریخ دریافت: 20 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 01 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 16 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 16 اسفند 1400