شبیه‌سازی ریزداده‌های جمعیت نیروی کار در ایران با استفاده از روش همگذاشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی، پژوهشکده آمار

2 استادیار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد روش شناسی مرکز آمار ایران

چکیده

یکی از مسائلی که سازمان‌های تولید کننده آمار رسمی در انتشار برخی داده‌ها با آن مواجهه‌اند، محرمانگی داده‌های فردی است. این مسئله باعث شده که ریز داده‌های مورد نیاز به راحتی در اختیار عموم قرار نگیرند. یکی از راه‌های حل این مسئله شبیه‌سازی جمعیت به روش همگذاشتی است که در این مقاله کاربرد آن بررسی می‌شود. داده‌های مورد استفاده، داده‌های طرح نیروی کار مرکز آمار ایران فصل تابستان 1397 می‌باشد. در این مطالعه، ابتدا ریز داده‌های جمعیت نیروی کار در سطح ملی به تفکیک استان‌ها تولید می‌شود و سپس با استفاده از براورد کارایی نسبی مجانبی، دقت برآوردهای حاصل از نمونه گرفته شده از جمعیت واقعی و جمعیت شبیه سازی شده با هم مقایسه می‌شوند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که ضمن تولید ریز داده‌های جمعیت نیروی کار در سطح ملی به تفکیک استان‌ها، دقت برآوردهای حاصل از ریزداده‌های جمعیت شبیه‌سازی شده پیشنهادی، بیشتر از برآوردهای حاصل از نمونه گرفته شده از جمعیت واقعی است. همچنین در این مقاله نشان داده می‌شود که از جمعیت شبیه‌سازی شده در برآورد پارامترهای نواحی کوچک و جوامعی که حجم نمونه کافی نیست نیز می توان استفاده کرد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399
  • تاریخ دریافت: 29 مهر 1399
  • تاریخ بازنگری: 14 آذر 1399
  • تاریخ پذیرش: 03 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 06 بهمن 1399