تعداد مقالات: 123

-24. گسترش فردگرایی و مسأله کم‌فرزندآوری: مطالعه‌ای در شهر رشت

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-25

محمد امین کنعانی؛ سعادت بخشی


-22. تفاوت های جنسی تعیین کننده های سن ازدواج افراد در آستانه ازدواج در شهر کرمانشاه

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-22

حسین محمودیان؛ فاطمه ترابی؛ سراج الدین محمودیانی


-19. بررسی تحولات جمعیتی ایران با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-41

سیده زهرا کلانتری بنادکی؛ عادل آذر؛ محمدجلال عباسی شوازی


-18. تورم جوانی جمعیت در ایران: خلأهای تحقیقاتی و الزامات سیاستی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1394، صفحه 9-43

رسول صادقی؛ محمد جلال عباسی شوازی؛ سراج‌الدین محمودیانی


-16. ترجیح جنسی و نقش نگرشهای جنسیتی در شکل گیری آن

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-41

فاطمه مدیری؛ علی رحیمی


-15. زمینه های طرح مهاجرت خانوادگی از سوی زنانِ مهاجر ساکنِ استان تهران

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-32

سراج الدین محمودیانی؛ حسین محمودیان


-14. رویکرد اجتماعی به الگوهای ازدواج در ایران

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 9-36

یعقوب فروتن


-13. ماندن یا مهاجرت دوباره مهاجران بازگشته افغانستانی از ایران به کشورشان و عوامل تعیین‌کنندۀ آن

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1395، صفحه 10-41

محمدجلال عباسی شوازی؛ رسول صادقی؛ عبدالله محمدی


-12. ارزش کودکان و رفتار باروری در شهر شیراز

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1392، صفحه 23-42

ماهرخ رجبی؛ فاطمه هاشمی نیا


-11. نقش فردگرایی در قصد باروری زنان در شرف ازدواج (مطالعه شهرستان نیشابور)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1392، صفحه 29-54

زهرا شاه آبادی؛ حسن سرایی؛ فریده خلج آبادی فراهانی


-10. بررسی چند متغیره تغییرات نسلی باروری در ایران: مطالعه زنان 64-35 ساله براساس نمونه 2% سرشماری 1390

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1393، صفحه 32-72

حسن عینی‌زیناب؛ زهرا سلطانی؛ محمداسماعیل مطلق؛ محمد اسلامی


-9. نقش مهاجرت داخلی در بازتوزیع جمعیت ایران (دوره زمانی 1395-1370)

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 33-66

سعیده شهبازین؛ عباس عسکری ندوشن؛ محمدجلال عباسی شوازی


-8. ناامنی اقتصادی و باروری: مطالعه موردی زنان دارای همسر شهرستان سنندج

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1393، صفحه 37-76

محمدجلال عباسی شوازی؛ سعید خانی


-7. تأثیر جهت‌گیری‌های ارزشی - نگرشی بر ایده‌آل‌های فرزندآوری در ایران

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 37-66

محمدجلال عباسی شوازی؛ حسین محمودیان؛ رسول صادقی؛ زهرا قربانی


-6. علل و تعیین‌کننده‌های جریان‌های مهاجرت‌ معکوس در ایران

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1395، صفحه 42-71

علی قاسمی اردهایی؛ رضا نوبخت


-5. تجربه زیسته زنان شهر شهریار از تک‌فرزندی با تاکید بر چرایی و پیامدهای آن

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1395، صفحه 43-82

حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ زینب حسینی؛ محمد‌تقی شیخی


-4. تعیین‌کننده‌های شکاف بین تعداد فرزندان واقعی و ایده‌آل در شهر تبریز

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1396، صفحه 43-79

ملیحه علی مندگاری؛ حجیه بی بی رازقی؛ عباس عسکری ندوشن؛ زینب محسنی‌نژاد


-3. عوامل اجتماعی موثر بر تمایل به مهاجرت جوانان روستایی با تاکید بر نقش تعلق به مکان

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1396، صفحه 43-67

ولی اله رستمعلی زاده؛ علی قاسمی اردهایی


-2. رابطه اندازه جمعیت و تحصیلات با نوآوری

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1394، صفحه 45-61

فرخ مصطفوی


0. سیاست جمعیتی برای شهرهای ایران

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1392، صفحه 43-65

فرخ مصطفوی