دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تبیین پیامدهای جامعه‌‌شناختی مناسبات اجتماعی ایرانیان مهاجر به کشور آلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

10.22034/jpai.2022.546775.1215

فریبا رمضانی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ شهلا کاظمی پور


چرا پزشکان مهاجرت می کنند؟ دیدگاه و تجربیات دانشجویان پزشکی دوره کارورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

10.22034/jpai.2022.553592.1228

سیمین کاظمی


تدوین راهبردهای کاهش مهاجرت روستا به شهر در استان خوزستان با روش ترکیبی SWOT-AHP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

10.22034/jpai.2022.555036.1232

مسلم سواری؛ محمد لیموئی