دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. کاوش و تبیین الگوهای فضایی دگرگون شده در پخشایش جمعیتی مناطق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22034/jpai.2021.124618.1149

محمدحسین شریف زادگان؛ امیر فتحی فرزانه


2. شبیه‌سازی ریزداده‌های جمعیت نیروی کار در ایران با استفاده از روش همگذاشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22034/jpai.2020.138343.1163

اشکان شباک؛ حامد لروند؛ علی رحیمی


3. فردگرایی‌ و نیات باروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1400

10.22034/jpai.2021.529538.1182

امیر عرفانی؛ رویا جهانبخش؛ عبدالحسین کلانتری


4. تحصیلات، توسعه و مهاجرت‌های داخلی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1400

10.22034/jpai.2021.128570.1152

رسول صادقی؛ نصیبه اسمعیلی؛ محمدجلال عباسی شوازی