دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تأثیر خشونت خانگی علیه زنان بر تعداد ایده‌آل فرزند (نتایج پیمایشی در شهر صدرا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.22034/jpai.2023.1978293.1257

سراج الدین محمودیانی؛ احمد دراهکی؛ منظر عابدی


برآورد سطح و الگوی سنی باروری در افغانستان: ارزیابی و تحلیل داده‌های پیمایش جمعیت و سلامت سال 1394

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.22034/jpai.2023.1986919.1262

امان نظری؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ ملیحه علی مندگاری؛ محمد ترکاشوند مرادآبادی