دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

برآورد و تحلیل نخستین سود جمعیتی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.22034/jpai.2022.549641.1223

مجید کوششی؛ لیلی نیاکان


جمعیت و سیاست در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.22034/jpai.2022.554147.1231

مهدی رضائی


چالش‌های اجرای سیاست‌های تشویقی فرزندآوری: مطالعه‌ای کیفی در شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.22034/jpai.2022.559285.1242

فریده شمس قهفرخی؛ عباس عسکری ندوشن؛ حسن عینی زیناب؛ علی روحانی؛ محمدجلال عباسی شوازی


سلامت جنسی در چنبره‏‌های اجتماعی و فرهنگی: مطالعه‌‏ای کیفی در میان زنان متاهل شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

10.22034/jpai.2022.546258.1213

توکل آقایاری هیر؛ محمد عباس زاده؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ مهناز کاتبی علی آبادی


عوامل مؤثر بر تأخیر ازدواج در ایران و جهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.22034/jpai.2022.547779.1219

فاطمه ترابی؛ زهرا شمس قهفرخی


بی‌فرزندی در ایران: یافته‌ها و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.22034/jpai.2022.535805.1192

یعقوب فروتن؛ حمیدرضا بیژنی


مرخصی زایمان و ارتباط آن با تصمیمات باروری در زنان شاغل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.22034/jpai.2022.552614.1225

حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ سوسن باستانی


مقایسه‌ی تعارض زناشویی در زوجین نابارور، بارور شده با لقاح مصنوعی و بارور طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.22034/jpai.2022.556415.1237

محمدرضا روشنائی؛ حسین محققی؛ حاتم حسینی؛ مسیب یارمحمدی واصل


عوامل مؤثر بر سبک زندگی سلامت‌محور بازنشستگان (مورد مطالعه: بازنشستگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.22034/jpai.2022.533480.1191

محمد میرزایی؛ سیدرضا میرخانی


از سبک زندگی میانسالی تا موفقیت در سالمندی: مطالعه نمونه‌ای از سالمندان شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.22034/jpai.2022.545869.1209

مسعود گلچین؛ احمد غیاثوند؛ فرشته سیدی


تأثیر سواد سلامت بر رفتارهای سلامت‌محور در برابر ویروس کرونا در شهر شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.22034/jpai.2022.556112.1235

سراج الدین محمودیانی؛ کیانا قائدی؛ ماهرخ رجبی