گسترش فردگرایی و مسأله کم‌فرزندآوری: مطالعه‌ای در شهر رشت

دوره 9، شماره 18، آذر 1393، صفحه 1-25

محمد امین کنعانی؛ سعادت بخشی


تفاوت های جنسی تعیین کننده های سن ازدواج افراد در آستانه ازدواج در شهر کرمانشاه

دوره 8، شماره 15، خرداد 1392، صفحه 5-22

حسین محمودیان؛ فاطمه ترابی؛ سراج الدین محمودیانی


بررسی تحولات جمعیتی ایران با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

دوره 12، شماره 24، اسفند 1396، صفحه 7-41

سیده زهرا کلانتری بنادکی؛ عادل آذر؛ محمدجلال عباسی شوازی


برآورد و تحلیل نخستین سود جمعیتی در ایران

دوره 16، شماره 32، مهر 1400، صفحه 7-39

10.22034/jpai.2022.549641.1223

مجید کوششی؛ لیلی نیاکان


تورم جوانی جمعیت در ایران: خلأهای تحقیقاتی و الزامات سیاستی

دوره 10، شماره 19، خرداد 1394، صفحه 9-43

رسول صادقی؛ محمد جلال عباسی شوازی؛ سراج‌الدین محمودیانی


ترجیح جنسی و نقش نگرشهای جنسیتی در شکل گیری آن

دوره 11، شماره 21، تیر 1395، صفحه 9-41

فاطمه مدیری؛ علی رحیمی


زمینه های طرح مهاجرت خانوادگی از سوی زنانِ مهاجر ساکنِ استان تهران

دوره 13، شماره 25، تیر 1397، صفحه 9-32

سراج الدین محمودیانی؛ حسین محمودیان


رویکرد اجتماعی به الگوهای ازدواج در ایران

دوره 13، شماره 26، بهمن 1397، صفحه 9-36

یعقوب فروتن


ماندن یا مهاجرت دوباره مهاجران بازگشته افغانستانی از ایران به کشورشان و عوامل تعیین‌کنندۀ آن

دوره 11، شماره 22، اسفند 1395، صفحه 10-41

محمدجلال عباسی شوازی؛ رسول صادقی؛ عبدالله محمدی


ارزش کودکان و رفتار باروری در شهر شیراز

دوره 8، شماره 15، خرداد 1392، صفحه 23-42

ماهرخ رجبی؛ فاطمه هاشمی نیا


نقش فردگرایی در قصد باروری زنان در شرف ازدواج (مطالعه شهرستان نیشابور)

دوره 8، شماره 16، مهر 1392، صفحه 29-54

زهرا شاه آبادی؛ حسن سرایی؛ فریده خلج آبادی فراهانی


بررسی چند متغیره تغییرات نسلی باروری در ایران: مطالعه زنان 64-35 ساله براساس نمونه 2% سرشماری 1390

دوره 9، شماره 18، آذر 1393، صفحه 32-72

حسن عینی‌زیناب؛ زهرا سلطانی؛ محمداسماعیل مطلق؛ محمد اسلامی


نقش مهاجرت داخلی در بازتوزیع جمعیت ایران (دوره زمانی 1395-1370)

دوره 13، شماره 25، تیر 1397، صفحه 33-66

سعیده شهبازین؛ عباس عسکری ندوشن؛ محمدجلال عباسی شوازی


ناامنی اقتصادی و باروری: مطالعه موردی زنان دارای همسر شهرستان سنندج

دوره 9، شماره 17، تیر 1393، صفحه 37-76

محمدجلال عباسی شوازی؛ سعید خانی


تأثیر جهت‌گیری‌های ارزشی - نگرشی بر ایده‌آل‌های فرزندآوری در ایران

دوره 13، شماره 26، بهمن 1397، صفحه 37-66

محمدجلال عباسی شوازی؛ حسین محمودیان؛ رسول صادقی؛ زهرا قربانی


جمعیت و سیاست در ایران

دوره 16، شماره 32، مهر 1400، صفحه 41-78

10.22034/jpai.2022.554147.1231

مهدی رضائی


علل و تعیین‌کننده‌های جریان‌های مهاجرت‌ معکوس در ایران

دوره 11، شماره 22، اسفند 1395، صفحه 42-71

علی قاسمی اردهایی؛ رضا نوبخت


تجربه زیسته زنان شهر شهریار از تک‌فرزندی با تاکید بر چرایی و پیامدهای آن

دوره 11، شماره 21، تیر 1395، صفحه 43-82

حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ زینب حسینی؛ محمد‌تقی شیخی


تعیین‌کننده‌های شکاف بین تعداد فرزندان واقعی و ایده‌آل در شهر تبریز

دوره 12، شماره 23، تیر 1396، صفحه 43-79

ملیحه علی مندگاری؛ حجیه بی بی رازقی؛ عباس عسکری ندوشن؛ زینب محسنی‌نژاد


عوامل اجتماعی موثر بر تمایل به مهاجرت جوانان روستایی با تاکید بر نقش تعلق به مکان

دوره 12، شماره 24، اسفند 1396، صفحه 43-67

ولی اله رستمعلی زاده؛ علی قاسمی اردهایی


رابطه اندازه جمعیت و تحصیلات با نوآوری

دوره 10، شماره 19، خرداد 1394، صفحه 45-61

فرخ مصطفوی