تعداد مقالات: 83
2. تفاوت های جنسی تعیین کننده های سن ازدواج افراد در آستانه ازدواج در شهر کرمانشاه

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-22

فاطمه ترابی؛ سراج الدین محمودیانی؛ حسین محمودیان


4. گسترش فردگرایی و مسأله کم‌فرزندآوری: مطالعه‌ای در شهر رشت

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-25

محمد امین کنعانی؛ سعادت بخشی


5. تورم جوانی جمعیت در ایران: خلأهای تحقیقاتی و الزامات سیاستی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1394، صفحه 9-43

رسول صادقی؛ محمد جلال عباسی شوازی؛ سراج‌الدین محمودیانی


7. ماندن یا مهاجرت دوباره مهاجران بازگشته افغانستانی از ایران به کشورشان و عوامل تعیین‌کنندۀ آن

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1395، صفحه 10-41

محمدجلال عباسی شوازی؛ رسول صادقی؛ عبدالله محمدی


8. ترجیح جنسی و نقش نگرشهای جنسیتی در شکل گیری آن

دوره 11، شماره 22، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-41

فاطمه مدیری؛ علی رحیمی


10. بررسی تحولات جمعیتی ایران با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-41

سیده زهرا کلانتری‌بنادکی؛ عادل آذر؛ محمدجلال عباسی‌شوازی


11. زمینه های طرح مهاجرت خانوادگی از سوی زنانِ مهاجر ساکنِ استان تهران

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-32

سراج الدین محمودیانی؛ حسین محمودیان


12. رویکرد اجتماعی به الگوهای ازدواج در ایران

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 9-36

یعقوب فروتن


13. نقش فردگرایی در قصد باروری زنان در شرف ازدواج (مطالعه شهرستان نیشابور)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1392، صفحه 29-54

زهرا شاه آبادی؛ حسن سرایی؛ فریده خلج آبادی فراهانی


14. ارزش کودکان و رفتار باروری در شهر شیراز

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1392، صفحه 23-42

ماهرخ رجبی؛ فاطمه هاشمی نیا


15. ناامنی اقتصادی و باروری: مطالعه موردی زنان دارای همسر شهرستان سنندج

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1393، صفحه 37-76

محمدجلال عباسی شوازی؛ سعید خانی


16. بررسی چند متغیره تغییرات نسلی باروری در ایران: مطالعه زنان 64-35 ساله براساس نمونه 2% سرشماری 1390

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1393، صفحه 32-72

حسن عینی‌زیناب؛ زهرا سلطانی؛ محمداسماعیل مطلق؛ محمد اسلامی


17. رابطه اندازه جمعیت و تحصیلات با نوآوری

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1394، صفحه 45-61

فرخ مصطفوی


19. علل و تعیین‌کننده‌های جریان‌های مهاجرت‌ معکوس در ایران

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1395، صفحه 42-71

علی قاسمی اردهایی؛ رضا نوبخت


20. تجربه زیسته زنان شهر شهریار از تک‌فرزندی با تاکید بر چرایی و پیامدهای آن

دوره 11، شماره 22، بهار و تابستان 1395، صفحه 43-82

حجیه‌ بی‌بی رازقی نصرآباد؛ زینب حسینی؛ محمد‌تقی شیخی


21. تعیین‌کننده‌های شکاف بین تعداد فرزندان واقعی و ایده‌آل در شهر تبریز

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1396، صفحه 43-79

ملیحه علی‌مندگاری؛ حجیه‌ بی‌بی رازقی‌نصرآباد؛ عباس عسکری‌ندوشن؛ زینب محسنی‌نژاد


22. عوامل اجتماعی موثر بر تمایل به مهاجرت جوانان روستایی با تاکید بر نقش تعلق به مکان

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1396، صفحه 43-67

ولی اله رستمعلی زاده؛ علی قاسمی اردهایی


23. نقش مهاجرت داخلی در بازتوزیع جمعیت ایران (دوره زمانی 1395-1370)

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 33-66

سعیده شهبازین؛ عباس عسکری ندوشن؛ محمدجلال عباسی‌شوازی


24. تأثیر جهت‌گیری‌های ارزشی - نگرشی بر ایده‌آل‌های فرزندآوری در ایران

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 37-66

محمدجلال عباسی شوازی؛ حسین محمودیان؛ رسول صادقی؛ زهرا قربانی


25. تفاوت ها و ترجیحات نسلی در فرزندآوری (نظرها و نگرش ها) : مطالعه موردی شهر ساری

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1392، صفحه 55-78

محسن ابراهیم پور؛ صفیه عبادی