تعداد مقالات: 125

1. گسترش فردگرایی و مسأله کم‌فرزندآوری: مطالعه‌ای در شهر رشت

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-25

محمد امین کنعانی؛ سعادت بخشی


3. تفاوت های جنسی تعیین کننده های سن ازدواج افراد در آستانه ازدواج در شهر کرمانشاه

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-22

حسین محمودیان؛ فاطمه ترابی؛ سراج الدین محمودیانی


6. بررسی تحولات جمعیتی ایران با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-41

سیده زهرا کلانتری بنادکی؛ عادل آذر؛ محمدجلال عباسی شوازی


7. تورم جوانی جمعیت در ایران: خلأهای تحقیقاتی و الزامات سیاستی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1394، صفحه 9-43

رسول صادقی؛ محمد جلال عباسی شوازی؛ سراج‌الدین محمودیانی


9. ترجیح جنسی و نقش نگرشهای جنسیتی در شکل گیری آن

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-41

فاطمه مدیری؛ علی رحیمی


10. زمینه های طرح مهاجرت خانوادگی از سوی زنانِ مهاجر ساکنِ استان تهران

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-32

سراج الدین محمودیانی؛ حسین محمودیان


11. رویکرد اجتماعی به الگوهای ازدواج در ایران

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 9-36

یعقوب فروتن


12. ماندن یا مهاجرت دوباره مهاجران بازگشته افغانستانی از ایران به کشورشان و عوامل تعیین‌کنندۀ آن

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1395، صفحه 10-41

محمدجلال عباسی شوازی؛ رسول صادقی؛ عبدالله محمدی


13. ارزش کودکان و رفتار باروری در شهر شیراز

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1392، صفحه 23-42

ماهرخ رجبی؛ فاطمه هاشمی نیا


14. نقش فردگرایی در قصد باروری زنان در شرف ازدواج (مطالعه شهرستان نیشابور)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1392، صفحه 29-54

زهرا شاه آبادی؛ حسن سرایی؛ فریده خلج آبادی فراهانی


15. بررسی چند متغیره تغییرات نسلی باروری در ایران: مطالعه زنان 64-35 ساله براساس نمونه 2% سرشماری 1390

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1393، صفحه 32-72

حسن عینی‌زیناب؛ زهرا سلطانی؛ محمداسماعیل مطلق؛ محمد اسلامی


16. نقش مهاجرت داخلی در بازتوزیع جمعیت ایران (دوره زمانی 1395-1370)

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 33-66

سعیده شهبازین؛ عباس عسکری ندوشن؛ محمدجلال عباسی شوازی


17. ناامنی اقتصادی و باروری: مطالعه موردی زنان دارای همسر شهرستان سنندج

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1393، صفحه 37-76

محمدجلال عباسی شوازی؛ سعید خانی


18. تأثیر جهت‌گیری‌های ارزشی - نگرشی بر ایده‌آل‌های فرزندآوری در ایران

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 37-66

محمدجلال عباسی شوازی؛ حسین محمودیان؛ رسول صادقی؛ زهرا قربانی


19. علل و تعیین‌کننده‌های جریان‌های مهاجرت‌ معکوس در ایران

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1395، صفحه 42-71

علی قاسمی اردهایی؛ رضا نوبخت


20. تجربه زیسته زنان شهر شهریار از تک‌فرزندی با تاکید بر چرایی و پیامدهای آن

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1395، صفحه 43-82

حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ زینب حسینی؛ محمد‌تقی شیخی


21. تعیین‌کننده‌های شکاف بین تعداد فرزندان واقعی و ایده‌آل در شهر تبریز

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1396، صفحه 43-79

ملیحه علی مندگاری؛ حجیه بی بی رازقی؛ عباس عسکری ندوشن؛ زینب محسنی‌نژاد


22. عوامل اجتماعی موثر بر تمایل به مهاجرت جوانان روستایی با تاکید بر نقش تعلق به مکان

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1396، صفحه 43-67

ولی اله رستمعلی زاده؛ علی قاسمی اردهایی


23. رابطه اندازه جمعیت و تحصیلات با نوآوری

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1394، صفحه 45-61

فرخ مصطفوی


25. سیاست جمعیتی برای شهرهای ایران

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1392، صفحه 43-65

فرخ مصطفوی