کلیدواژه‌ها = بررسی چند متغیره
بررسی چند متغیره تغییرات دوره‌ای باروری دهه‌های 1370 و 1380 در ایران

دوره 12، شماره 24، اسفند 1396، صفحه 171-205

زهرا سلطانی؛ حسن عینی زیناب؛ محمد اسلامی؛ محمداسماعیل مطلق


بررسی چند متغیره تغییرات نسلی باروری در ایران: مطالعه زنان 64-35 ساله براساس نمونه 2% سرشماری 1390

دوره 9، شماره 18، آذر 1393، صفحه 32-72

حسن عینی‌زیناب؛ زهرا سلطانی؛ محمداسماعیل مطلق؛ محمد اسلامی