کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های اقتصادی-اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی موثر بر فقر خانوارهای شهری ایران در 1395

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1399، صفحه 231-259

10.22034/jpai.2021.522855.1174

محمد میرزایی؛ عاطفه کبریایی