کلیدواژه‌ها = داده‌های ثبتی
تعداد مقالات: 1
1. برآورد پوشش ثبت مرگ و ساخت جدول عمر مستقیم برای استان‌های ایران در دوره‌ی 1395 ـ 1390

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1399، صفحه 75-105

10.22034/jpai.2021.529530.1183

حاتم حسینی؛ محمد ترکاشوند؛ عاطفه عزیزی شاکر