کلیدواژه‌ها = بازنشستگی
سطوح و روندهای طول دوره کاری و عوامل مؤثر بر آن در ایران

دوره 14، شماره 27، تیر 1398، صفحه 31-57

10.22034/jpai.2020.43638

لیلی نیاکان؛ مجید کوششی؛ ویدا ورهرامی


مسأله‌مندی زمان در دوران بازنشستگی:کاوشی کیفی از مسأله فراغت در میان مردان بازنشسته شهر تبریز

دوره 13، شماره 26، بهمن 1397، صفحه 119-153

عباس عسکری ندوشن؛ علی روحانی؛ محدثه عابدی دیزناب