کلیدواژه‌ها = شهر تهران
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه تطبیقی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در بین سالمندان ساکن منازل و آسایشگاه‌های شهر تهران

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1399، صفحه 33-60

10.22034/jpai.2020.243917

زینب کاوه فیروز؛ فاطمه جواهری؛ محمدرضا نبی زاده


2. امنیت اقتصادی- اجتماعی و قصد باروری در شهر تهران

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1399، صفحه 211-238

10.22034/jpai.2020.243924

محمدجلال عباسی شوازی؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ میمنت حسینی چاووشی


3. بازاندیشی در معنای فرزند و دلالتهای آن در زندگی: رهیافت کیفی در زنان متاهل بی‌فرزند ساکن شهر تهران

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 67-106

فریده خلج آبادی فراهانی؛ فاطمه کیانی علی آبادی


4. سهم ارزش ازدواج بر وضعیت ازدواج زنان 34-20 ساله شهر تهران

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1396، صفحه 135-169

محمدجلال عباسی شوازی؛ مرجان رشوند