نویسنده = اشکان شباک
تعداد مقالات: 2
1. شبیه‌سازی ریزداده‌های جمعیت نیروی کار در ایران با استفاده از روش همگذاشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22034/jpai.2020.138343.1163

اشکان شباک؛ حامد لروند؛ علی رحیمی


2. شبیه‌سازی ریزداده‌های جمعیت نیروی کار در ایران با استفاده از روش همگذاشتی

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1399، صفحه 7-31

10.22034/jpai.2020.243911

اشکان شباک؛ حامد لروند؛ علی رحیمی