نویسنده = محدثه عابدی دیزناب
تعداد مقالات: 1
1. مسأله‌مندی زمان در دوران بازنشستگی:کاوشی کیفی از مسأله فراغت در میان مردان بازنشسته شهر تبریز

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 119-153

عباس عسکری ندوشن؛ علی روحانی؛ محدثه عابدی دیزناب