نویسنده = زینب کاوه فیروز
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه تطبیقی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در بین سالمندان ساکن منازل و آسایشگاه‌های شهر تهران

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1399، صفحه 33-60

10.22034/jpai.2020.243917

زینب کاوه فیروز؛ فاطمه جواهری؛ محمدرضا نبی زاده


2. مقایسه سبک زندگی سلامت‌محور زنان شاغل و غیرشاغل شهر شیراز با تاکید بر متغیرهای جمعیتی

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1396، صفحه 181-211

زینب کاوه فیروز؛ اعظم صارم؛ نورالدین فراش


3. تعیین کننده های سرمایه ای سبک زندگی سلامت محور سالمندان تهرانی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1392، صفحه 117-138

بیژن زارع؛ زینب کاوه فیروز؛ محمد رسول سلطانی