نویسنده = حبیب الله زنجانی
ملاحظاتی در نقد گذار دوم جمعیت‌شناختی با نگاه به ایران

دوره 14، شماره 27، تیر 1398، صفحه 85-113

10.22034/jpai.2020.43640

محمد حسین نجاتیان؛ منصور شریفی؛ محسن ابراهیم پور؛ حبیب الله زنجانی؛ علی بقایی سرابی


علل عمده مرگ‌ومیر ایران در سال 1395 با استفاده از جداول عمر چند کاهشی

دوره 13، شماره 26، بهمن 1397، صفحه 155-185

الهام فتحی؛ منصور شریفی؛ محسن ابراهیم پور؛ حبیب اله زنجانی