نویسنده = حسن سرایی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل تعیین‌کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر اصفهان

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1393، صفحه 199-224

زهرا شمس قهفرخی؛ فریده خلج آبادی فراهانی؛ حسن سرایی


2. نقش فردگرایی در قصد باروری زنان در شرف ازدواج (مطالعه شهرستان نیشابور)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1392، صفحه 29-54

زهرا شاه آبادی؛ حسن سرایی؛ فریده خلج آبادی فراهانی